Jeg kommer av og til i kontakt med mennesker som bekjenner seg som Jehovas Vitner. De er veldig opptatt av det fysiske Guds Rike, mens vi evangeliske kristne legger mer vekt på andre aspekter ved Guds Rike. Det er min personlige oppfatning at Jehovas Vitner blander sammen sitt evige Guds Rike med det som Bibelen beskriver som Tusenårsriket. Deres teologi omkring det Riket de forkynner oppfatter jeg som en sammenblanding av Tusenårsriket og Den ny himmel og Den nye jord.

For å forklare hva tusenårsriket er for noe er det nyttig med en kort gjennomgang av hva som vil skje i endetiden (Kilde: https://gotquestions.org/norsk):

 Bibelen har mye å si om endetiden. Nesten hver eneste bok i Bibelen inneholder profetier om endetiden. Å ta alle disse profetiene og organisere dem kan være vanskelig. Følgende er en veldig kort oppsummering av hva Bibelen sier vil skje i endetiden.

Kristus vil fjerne alle gjenfødte troende fra jorden i en hendelse som kalles bortrykkelsen (1 Tesselonikerne 4:13-18, 1. Korintene 15:51-54). På Kristi domstol, vil disse troende bli belønnet for gode gjerninger og tro tjeneste i løpet av sin tid på jorden, eller vil miste belønninger, men ikke evig liv, for mangel på service og lydighet (1. Korintene 3:11-15, 2. Korintene 5:10).

Antikrist (Dyret) kommer til makten, og vil signere en pakt med Israel i sju år (Daniel 9:27). Denne syv års-perioden er kjent som «trengselen». Under trengselen vil det være forferdelige kriger, hungersnød, pest og naturkatastrofer. Gud vil utøse sin vrede mot synd, ondskap og ugudelighet. Denne trengselen vil omfatte de fire rytterne av Apokalypsen, de sju segl, basuner, og 7 vredesskåler.

Omtrent halvveis gjennom syv år, vil Antikrist bryte fredens pakt med Israel og krig mot det. Antikrist vil begå «ødeleggelsens styggedom» og sette opp et bilde av seg selv å bli tilbedt i Jerusalem-tempelet (Daniel 9:27, 2. Tessalonianerne 2:3-10), som vil ha blitt gjenoppbygd. Den andre halvdelen av trengselen er kjent som «den store trengselen» (Johannes åpenbaring 7:14) og «den tiden for Jakobs trøbbel» (Johannes åpenbaring 30:7).

På slutten av syv års trengselen vil Antikrist lansere et endelig angrep på Jerusalem, som kulminerer i slaget ved Armageddon. Jesus Kristus vil komme tilbake, ødelegge Antikrist og hans hærer, og kaste dem i Ildsjøen (Johannes åpenbaring 19:11-21). Kristus vil da binde Satan i avgrunnen for 1000 år og Han vil regjere sitt jordiske rike i tusen år (Johannes åpenbaring 20:1-6).

På slutten av de tusen år, skal Satan slippes, beseiret igjen, og deretter kastes i Ildsjøen (Johannes åpenbaring 20:7-10) for evigheten. Jesus Kristus vil returnere, ødelegge Antikrist og hans armeer og kaste dem alle i Ildsjøen. Kristus vil da innlede en ny himmel og ny jord og det nye Jerusalem, det evige oppholdsstedet for de troende. Det vil ikke være mer synd, sorg eller død (Johannes åpenbaring 21-22).

Da har vi et kort resymé av endetidsscenariet. La oss da ta for oss hva Bibelen sier om Tusenårsriket:

 Tusenårsriket

Det tusenårige riket er tittelen på den 1000-årige regjeringstid da Jesus Kristus skal regjere på jorden. Noen søker å tolke 1000 år på en allegorisk måte. Noen forstår 1000 år som bare er en figurativ måte å si «en lang periode», ikke bokstavelig, fysisk regjeringstid av Jesus Kristus på jorden. Men seks ganger i Johannes åpenbaring 20:2-7, nevnes det tusenårige riket spesifikt å være 1000 år i lengde. Hvis Gud ønsket å formidle «en lang periode», kunne han lett ha gjort det uten å nevne en eksakt tidsramme.

Bibelen forteller oss at når Kristus kommer tilbake til jorden vil Han etablere seg som konge i Jerusalem, sittende på Davids trone (Lukas 1:32-33). De ubetingede pakter krever bokstavelig, fysisk Kristus’ gjenkomst for å etablere kongeriket. Pakten med Abraham lovet Israel et land, en ætt og hersker og en åndelig velsignelse (1. Mosebok 12:1-3). Den palestinske pakt lovet Israel en gjenopprettelse i landet og okkupasjonen av landet (5. Mosebok 30:1-10). Davidspakten lovte Israel tilgivelse der nasjonen kunne bli velsignet (Jeremia 31:31-34).

På den andre tilbakekomsten, vil disse paktene bli oppfylt ettersom Israel er igjen samlet fra nasjonene (Matteus 24:31), konvertert (Sakarja 12:10-14), og restaurert til landet under styret til Messias, Jesus Kristus. Bibelen taler om forholdene under årtusenet som et perfekt miljø fysisk og åndelig. Det vil være en tid med fred (Mika 4:2-4, Jesaja 32:17-18), glede (Jesaja 61:7, 10), komfort (Jesaja 40:1-2), og ingen fattigdom eller sykdom (Amos 9:13-15; Joel 2:28-29). Bibelen forteller oss også at bare troende vil gå inn i det tusenårige riket. På grunn av dette, vil det være en tid med fullstendig rettferdighet (Matteus 25:37; Salmene 24:3-4), lydighet (Jeremia 31:33), hellighet (Jesaja 35:8), sannhet (Jesaja 65:16) og fylde av Den Hellige Ånd (Joel 2:28-29). Kristus vil regjere som konge (Jesaja 9:3-7, 11:1-10), med David som regent (Jeremia 33:15-21; Amos 9:11). Adelsmenn og guvernører vil også regjere (Jesaja 32:1, Matteus 19:28), og Jerusalem vil være det politiske sentrum i verden (Sakarja 8:3).

Johannes åpenbaring 20:2-7 gir presis tidsperiode for det tusenårige riket. Selv uten disse skriftstedene, finnes det utallige andre som peker til en bokstavelig regjering av Messias på jorden. Oppfyllelsen av mange av Guds pakter og løfter hviler på et bokstavelig, fysisk, fremtidig rike. Det er ikke noe solid grunnlag for å nekte den bokstavelige fortolkning av det tusenårige riket og at dets varighet blir 1000 år. (Kilde: https://gotquestions.org/norsk)

tusenarsriket

 

 

 Bibelen lærer med all tydelig klarhet det faktum at det skal komme et 1000-års rike. Dette fysiske rike er profetienes høydepunkt både i Det Gamle og i Det Nye Testamentet. 


1000-års riket har vært et stort diskusjonsemne i teologiske sirkler gjennom generasjoner. Det finns mange bibelfortolkere som ikke tror på et bokstavelig Millennium. De velger heller å tolke dette åndelig i det de sier at 1000-års riket allerede er her i og med menigheten eller kirken.  Men vi tror at Bibelen lærer at det vil komme et fysisk og bokstavelig Millenium med Kristus som en virkelig konge. Dette ble lært i aposteltiden og også i den etter-apostoliske tiden. Men etter hvert forsvant dette fremtidshåpet i Den Romersk Katolske kirkens lære om at kirken representerte 1000-års riket og at Paven var Kristi stedfortreder på jorden.

Men med Reformasjonen og protestantismen kom sannheten om 1000-års riket tilbake til kristenheten.

 

Et positivt budskap for alle

• Godt nytt Budskapet om 1000-års riket er et svært positivt og gledelig budskap for alle som lengter etter fred og rettferdighet på jorden. Ingen burde bli skremt av dette.

• Et håpets budskap. Det er også et budskap som bringer håp til en verden i håpløshet og med presserende problemer av et enormt omfang.

• Det betyr endelig seier.   Ordet om 1000-års riket er også et budskap om endelig og fullstendig seier fordi det forteller oss om seier over et ondt og demoniske verdenssystem satt opp av Satan som har terrorisert verden siden fallet i Edens hage.

1000-årsriket helt nødvendig. Det er absolutt nødvendig at Millenniet kommer. Det finns flere grunner til det:

1. Guds trofasthet må bli verifisert. Mange av Herrens løfter kan ikke komme til sin oppfyllelse uten et fysisk 1000-års rike. Dette henviser i særlig grad til Guds løfter til Israel og deres lovede velsignelser i deres eget land, Israel.

2. For å realisere paktene som Gud opprettet med sitt gamle folk Israel. Dette gjelder spesielt hans pakt med Abraham hvor han lovet dem et land og en konge ut fra hans ætt som skulle sitte på tronen og velsigne alle verdens nasjoner. Dette vedrører Israel og den nye pakten med full frelse og et nytt hjerte og mange guddommelige velsignelser.

3. Millenniet er også nødvendig for å gjøre ende på Guds fiender. Det er nødvendig for å fjerne alle fiendens planer rettet mot Gud og hans salvede, Messias. Satan skal fjernes og lenkes fast i avgrunnen for en periode av 1000 år. Han skal ikke lenger forføre folkene. Gud skal få full seier.

4. Det er også nødvendig for å fjerne forbannelsen fra jorden som har vært her siden fallet i Edens hage. Borttakelsen av denne forbannelsen har blitt mulig ved Jesu forsoningsverk på korset men virkeliggjørelsen av dette komme til å finne sted i 1000-års riket. Det er derfor nødvendig at denne perioden kommer i menneskehetens historie.

5. Millenniet er videre nødvendig for å presentere Jesus Kristus som kongenes Konge for hele verden og alle verdens nasjoner. Det er dette Bibelen lærer. Han ER konge men hans regjeringstid som verdens eneste konge er ennå ikke kommet. Jesus kommer i 1000-års riket til å sitte på sin trone i Jerusalem, virkelig og fysisk, for å rekke ut sin herskerstav over alle jordens nasjoner som er gjenlevende etter den store trengsel og dommen over folkeslagene.

Hendelser i Millenniet  Resten av Israels barn, vil komme tilbake fra deres mange bosteder hvor de har oppholdt seg som fremmede. De vil komme tilbake til Israels land i store mengder. Bare i USA bor det like mange jøder som i hele Israel i dag. Denne eksodus tilbake til deres eget land er allerede i gang.

«På den tid skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk, de som blir berget fra Assyria og Egypt og Patros og Etiopia og Elam og Sinear og Hamat og havets øyer. Han skal løfte et banner for folkene, han skal samle de fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda fra jordens fire hjørner.»Jes 11:11-12.

Mange har alt kommet. De har kommet fra Etiopia og fra Russland og fra Nord Amerika og Europa og Asia og kommer fra alle verdens kanter.

«Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit! – og til Syden: Hold dem ikke tilbake! La mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende,» Jes 43:5-6.

«Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da en ikke mer skal si: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt! – men: Så sant Herren lever, som førte Israels hus og ætt og lot dem komme fra et land i nord og fra alle de land jeg hadde drevet dem bort til! Og de skal bo i sitt land.» Jer 23:7-8.

Jesus bekrefter det samme. Jesus talte også om denne sterke immigrasjon og sa at englene skal være aktive i dette store arbeidet.

«Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen.» Matt 24:31.

Verden vil oppleve total fred. Alle jordens mennesker lengter desperat etter fred, etter å se alle krigens redskaper bli fullstendig ødelagt. Det blir fred når Jesus kommer i herlighet. Han er fredsfyrsten og herredømmet skal være på hans skuldre (Jes 9:6) Da skal det ikke lenger være nødvendig med opplæringssteder for krigen.

En ny tid har kommet.

«Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig.» Jes 2:4.

«For hver krigssko som er båret i slagtummelen, og hvert klesplagg som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden.» Jes 9:5.

«Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg. For jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn.» Jes 11:9.

«Han gjør ende på krigene over hele jorden, bryter buen i stykker og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild.» Salm 46:10.

«Og jeg vil utrydde vognene i Efra’im og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal skaffes bort, og han skal tale fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ender.» Sak 9:10.

Skapningen blir forløst  Guds rikes komme vil bringe stor forløsning til skapningen som har vært i trelldom fra fallets dager. Det tales i Guds ord om en gjenopprettelse av alle ting og en gjenfødelse av alt det skapte.

«…ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.» Apg 3:21.

«For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten.» Rom 8:19-21. (Kilde: http://tilkristne.blogspot.no/)

Til slutt

Jeg tror at endetidsscenariet nærmer seg med stormskritt. Jeg er overbevist om at Gud i Bibelen taler til oss gjennom fremtidsbilder, profetier og tall som viser oss og hjelper oss til å forstå hva som venter oss, i tillegg til det som står klart og tydelig. Et eksempel på dette leser vi i Åp. 13:18: «Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666.»

 Jeg tror at hele skapelsesberetningen er et bilde på verdenshistorien. Gud skapte alt på 6 dager og den sjuende dagen hvilte Gud: «Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort.  Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte.» 1.Mos 2:2-3

Videre kan vi lese i 2.Pet 3:8 «Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.»

image004

Det er nå 6000 år siden skapelsen ifølge Bibelen. Det er det ingen tvil om, da Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Det vil ifølge min forståelse og overbevisning da bety at Tusenårsriket, fredsriket (hviledagen, den sjuende dagen) står for tur, men først må verden igjennom en trengselstid på sju år.

Relaterte artikler:

Josvas store kamp – Et Framtidsbilde på krigen mot Antikrist

Mordersken Jael – Et framtidsbilde på Jesu seier over Satan og Antikrist

David og Goliat – Et framtidsbilde av Harmageddon

«Guds Sønner» – Falne engler, nefilim og demoner

Dyrets merke

Hvem er de 144 000 ?

Kommer menighetens bortrykkelse før eller etter den store trengsel?

Bortrykkelsen – Et guddommelig syn

Vil templet bli gjenoppbygd i Jerusalem?

Erstatningsteologien

Ta dere også tid til å se denne videoserien: Thoralf Gilbrant: Endetiden