Jesus er den sentrale figuren i kristendommen. Han sa: «Jeg er veien sannheten og livet, Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» (Joh 14:6) Jesus gjorde også krav på å være Gud legemliggjort. Om du sammenlikner hva Gud sa til Moses i 2. Mos 3.14 («Gud sa til Moses: Jeg er, den jeg er») med hva Jesus sa i Joh 8:58 («Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Før Abraham ble til, er jeg») forstår du raskt at Jesus gjør krav på å være Gud. Faktum er at andre også avga «vitnemål» om at han var guddommelig.

Joh 20:28  Tomas svarte og sa til Ham: «Min Herre og min Gud»

Kol 2:9  «For i Ham bor hele Guddommens fylde legemlig»

Heb 1:8 Men til Sønnen sier Han: «Din trone, Gud, står i evigheters evighet..»

Jesus er den andre personligheten i Treenigheten. Han er Ordet som ble kjød og tok bolig iblant oss. «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud …. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.» (Joh 1:1-2;14) Fordi Ordet var hos Gud og var Gud og så ble kjød, sier vi at Jesus har to naturer: guddommelig og menneskelig. Kristendommen erklærer derfor at Jesus er både Gud og menneske på samme tid.  Grunnen til at han er Gud legemliggjort er fordi det er bare Gud som kan sone for våre synder. Vi kan ikke gjøre det på egenhånd fordi vi er dødelige, syndefulle mennesker og vi kan ikke behage en uendelig hellig Gud. Jesus måtte bli menneske for å være i stand til å dø for menneskeheten. Det betyr at Jesus tok vår plass på korset, dvs. han tok vår plass og led under Gud Faders vrede. Om du stoler på hva Kristus har gjort, da vil du bli frelst fra Guds rettferdige dom. Mere om det senere.

Gud er uendelig hellig, uten synd og rettferdig. Når vi synder, når vi gjør noe som er mot Guds vilje, da har vi fornærmet Gud. Siden han er uendelig, vil våre fornærmelser også få uendelige konsekvenser – på grunn av hvem vi har fornærmet, nemlig den uendelige Gud. Siden ingen person kan gjøre en uendelig Gud til lags (fordi vi er dødelige og syndere) er det bare en igjen som kan fjerne våre synder, nemlig Gud selv. Det er derfor Jesus er Gud legemliggjort, han som døde på korset, bar våre synder på sin kropp (1. Pet 2:24) og fysisk stod opp fra de døde.

Nå, akkurat nå, i Himmelen er Jesus fremdeles menneske: «For det er en Gud og en Mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,» (1. Tim 2:5) Jesus stod opp fra de døde i den samme kroppen han døde: Jesus svarte med å si til dem: «Ødelegg dette templet, og på tre dager skal jeg reise det opp.» Da sa jødene: «Det har tatt førtiseksår å bygge templet, og du vil reise det opp på tre dager?» Men han talte om sitt legemes tempel. Da han senere var oppstått fra de døde, husket disiplene hans at han hadde sagt dette til dem. Og de trodde Skriften og det ord som Jesus hadde sagt. (Joh 2:19-21) Han beholdt sårene fra korsfestelsen etter han sto opp fra de døde: Deretter sier han til Tomas: «Kom med fingeren din og se hendene mine. Og kom med hånden din og legg den i min side! Vær ikke vantro, men troende!» (Joh 20:27) Førti dager etter oppstandelsen for han opp til himmelen med sin jordiske kropp. «Da han hadde talt dette, ble han tatt opp mens de så på, og en sky tok ham ut av syne for dem.» (Apg 1:9) Han vil komme tilbake fra himmelen og vil dømme alle mennesker. «Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen.» (Apg 1:11) Men på samme tid er han fremdeles guddommelig, «For i ham bor hele Guddommens fylde legemlig.» (Kol 2:9)

Jesus gjorde aldri noe galt, han utførte mange mirakler slik som helbredelse, kaste ut onde ånder, gikk på vannet, stillet stormen med en kommando, reiste opp mennesker fra de døde, og oppreiste seg selv fra de døde. Enskjønt det har vært mange store lærere igjennom tidene, har ingen utført slike mirakler og gjort krav på å være guddommelig slik som Jesus. Det er derfor vi kan tro på ham når han sier: «Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg!» (Joh 14:6)

Jesu to naturer.

 Jesus er Gud i menneskelig form. Han er ikke halvparten Gud og halvparten menneske. Han er fullstendig Gud og fullstendig menneske. Det vil si at Jesus har to adskilte naturer: Guddommelig og menneskelig. Jesus er Ordet og var hos Gud og ble gjort til kjød. (Joh 1:1,14) Dette betyr at i den ene personen Jesus er det to naturer, nemlig Gud og menneske. Den guddommelige naturen ble ikke endret. Den ble ikke forandret. Han er absolutt ikke et menneske som «hadde Gud i seg», ei heller er han et menneske som manifesterte det guddommelige prinsipp. Han er Gud, den andre personen i Treenigheten. «Han gjenspeiler Guds herlighet og er det sanne bildet av hans vesen, og holder alle ting oppe ved sitt mektige ord. Og da han hadde fullført renselsen for syndene, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye». (Heb 1:3) Jesu to naturer er ikke «blandet» sammen, og heller ikke kombinert til en ny «Gudmenneske» natur. De er adskilte men oppfører seg som en enhet i personen Jesus. Dette kalles Hypostatisk union.

Den følgende oppstillingen kan gi deg et bilde av dette:

Jesus er én person med to naturer

 Jesus som Gud:

Han tilbedes (Mat 2:2,11; 14:33; 28:9)

Han bes til (Apg 7:59; 1Kor 1:1-2)

Han ble kalt Gud (Joh 20:28; Heb 1:8)

Han ble kalt Guds sønn (Mar 1:1)

Han er uten synd (1Pet 2:22; Heb 4:15)

Han visste alle ting (Joh 21:17)

Han gir evig liv (Joh 10:28)

I ham bor hele Guddommens fylde legemlig. (Kol 2:9)

Jesus som menneske:

Han tilber Faderen (Joh 17)

Han ber til Faderen (Joh 17:1)

Han ble kalt menneske (Mar 15:39; Joh 19:5)

Han ble kalt Menneskesønnen (Joh 9:35-37)

Han ble fristet (Mat 4:1)

Han økte i visdom (Luk 2:52)

Han døde (Rom 5:8)

Han har et legeme av kjøtt og blod (Luk 24:39)

Communicatio Idiomatum

En doktrine som er relatert til Den hypostatiske Union er Communication idiomatum (Lat.: Egenskapenes kommunikasjon). Den lærer oss at egenskapene til både den guddommelige og den menneskelige natur tilskrives en og samme person: Jesus. Det betyr at mennesket Jesus kan kreve æren han hadde hos Faderen før verdens grunnvoll ble lagt (Joh 17:5), kreve at han steg ned fra Himmelen, og også kreve å være allestedsnærværende. (Mat 28:20) Alle disse tingene er guddommelige kvaliteter som Jesus krever som sine, således ble guddommelige kvaliteter gjort krav på av personen Jesus.

En av de mest vanlige feil som «kristne» sekter har er at de ikke forstår de to naturene til Kristus. Som eksempel: Jehovas vitner fokuserer på Jesu menneskelighet og ignorerer hans guddommelige side. Gjentatte ganger siterer de vers som viser Jesus som menneske og prøver å sette dem opp mot vers som viser at Jesus også er guddommelig. Christian Scientists på den annen side gjør det omvendte. De fokuserer på at skriften viser at Jesus er guddommelig til en slik grad at de nekter hans virkelige menneskelighet.

For å få en korrekt forståelse av Jesus og på den måten forståelse av alle læresetningene som har med han å gjøre, må man forstå Jesu to naturer og definere disse.

Jesus er én person med to naturer. Dette er hvorfor han kunne vokse i visdom og velvilje (Luk 2:52) samtidig som han kjenner alle ting (Joh 21:17). Han er det guddommelige ord som ble menneske (Joh1:1,14).

Bibelen handler om Jesus (Joh 5:39). Profeterte om ham (Apg 10:43). Faderen bar vitnesbyrd om ham (Joh 5:37; 8:18). Den Hellige Ånd  bar vitnesbyrd om ham (Joh 15:26). Jesus gjerninger bar vitnesbyrd om ham (Joh 5:36;10:25). Mengden bar vitnesbyrd om ham (Joh 2:17). Og Jesus vitnet om seg selv (14:6; 18:6).

Andre vers som det er lurt å vurdere når du undersøker hans guddommelighet er Joh 10:30-33; 20:28; Kol 2:9; Fil 2:5-8; Heb 1:6-8 og 2 Pet 1:1.

1Tim 2:5 sier: «For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,..». Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. (1 Joh 2:1) «…vår Frelser, Jesus Kristus» (Tit 2:13) «..Jesus er Herre..»(Rom 10:9-10). Han er Jesus.

 Kilde: http://carm.org/

Relaterte artikler:

Navnet Jesus

Den som ikke bekjenner at Jesus er Gud, er av ånden til Antikrist

Jesus Kristus i Det Gamle Testamentet

Den treenige Gud – bibelsk sannhet eller hedensk tankegods?

Guds navn i Bibelen