Søk

bibelogtro

Bibelen, Guds Ord – Veien til frelse og evig liv – full av historikk, spenning, mystikk, profetier, visdom, trøst og sannhet

Utmelding av Den Norske Kirke

 

Bibelogtro anbefaler bibeltro kristne til å melde seg ut av Den Norske Kirke! 

For å illustrere problemet med kirkens to syn om likekjønnede ekteskap bør dere lese hvordan dette eksempelvis problematiserer seg i Flekkerøy kirke:

Ble nektet å be en bønn mot de krefter som søker å ødelegge ekteskapet-Les saken her:

http://www.sokelys.com/?p=14632#more-14632

Les brevet som jeg sendte menighetsråd, prest og Gudstjenesteutvalg etter at saken ble kjent:

http://www.sokelys.com/?p=14677

Den norske kirke er i ferd med å ta sine aller siste skritt bort fra sann og bibelsk kristendom og inn i frafallets mørke. Etter at årets kirkevalg er unnagjort er det nå flertall for at kirken skal begynne å vie homofile par, og selv om mange forsøker å snakke seg bort fra faktum, er den norske folkekirke i realiteten en splittet størrelse hvor flertallet ønsker å forlate Bibelens ord til fordel for folkets vilje. En kirke som velger å lytte til en sekulær medlemsmasse fremfor å lytte til Guds ord kan slett ikke defineres som en kristen kirke, og de krefter i den norske kirke som har valgt å stå på Ordets grunn bør nå innse at slaget er tapt -og ta konsekvensene av dette. Det er ikke lenger korsets flagg som vaier over den norske kirke, men regnbueflagget, -symbolet på menneskets opprør mot Gud.


Nå  kan man melde seg ut av DNK elektronisk på kirkens egen hjemmeside:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/medlemskap/

Man kan også melde seg ut elektronisk her:

https://www.utmelding.no/

Utmelding kan også skje ved henvendelse til ditt lokale kirkekontor. Utmeldingen kan skje skriftlig eller ved personlig frammøte (jf kirkeloven § 3). Kulturdepartementet har godkjent at utmelding av Den norske kirke kan skje ved e-post dersom det vedlegges et scannet utgave av utmeldingsskjemaet som er datert og underskrevet. Ved utmelding skal en oppgi fødsels- og personnummer.

Bibelogtro anbefaler å oppgi årsak til utmeldelse, slik at kirken blir klar over hvorfor man ikke lenger kan stå som medlem der.

Hvis du ikke er døpt, er du heller ikke medlem av Den norske kirke. Ta kontakt med ditt lokale menighetskontor dersom du ønsker å kontrollere om du eventuelt er feilaktig oppført i Den norske kirkes medlemsregister. Den kontrollen skjer ved oppslag på ditt fødsels- og personnummer.

 • Opplysninger om medlemskap i tros- og livssynssamfunn kan også fås ved henvendelse til Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00. Opplysningene her oppdateres en gang i året. Det kan derfor ta tid før en utmelding framgår av Brønnøysundregistrene.

Finn kontaktinformasjon til din menighet ved å benytte deg av adresse-søk på Kirkens hjemmeside: 

https://kirken.no/


Skjema for utmelding:

Utmelding av Den Norske Kirke:

Utmelding av Den Norske Kirke

Utmelding av barn i Den Norske Kirke (gjelder døpte barn under 15 år):

Utmelding av barn under 15 år i Den Norske Kirke

13 kommentarer om “Utmelding av Den Norske Kirke

Legg til din

 1. For de som måtte ha behov for et alternativt trossamfunn å gå til; NLM er blant de få som fortsatt frimodig hevder at Bibelen er Guds ufeilbarlige Ord. Her kan du melde deg inn: http://www.nlm.no/nlm/nyheter-nlm.no/innmelding-i-nlm-trossamfunn

  Liker

  • Hei!

   Nå har jeg gått i ca. ett år uten å være tilknyttet et kirkesamfunn. Har vært litt på leit 🙂

   Men, nå har jeg meldt meg inn i NLM trossamfunn. Det ble det mest naturlige da jeg har gått på Fjellhaug Bibelskole i Oslo på midten av 90-tallet og NLM har også forsamling sammen med Indremisjonsforbundet på Flekkerøy der jeg bor.

   Det betydde også en god del for mitt valg at dette trossamfunnet ble opprettet som en «nødhavn» for oss som ikke har samvittighet til å akseptere at DNK har forlatt bibelsk kristendom og har forkastet Guds Ord. Noen er nok uenig med meg i dette og sier at vi kan enes om Jesus, at Han er det viktigste. Der er jeg nok uenig, da med det valget DNK har tatt så forkynner de en annen Jesus. De tillegger Jesus en toleranse som Bibelen ikke forteller oss. Når de forkaster og ignorerer Guds Ord så forkaster og ignorerer de også Jesus som er Ordet!

   Med mitt valg av NLM trossamfunn tror jeg også at jeg har funnet en plattform som er bevisst på all falsk lære som sniker seg inn i våre forsamlinger og menigheter. Et trossamfunn som bygger på Skriften Alene! Troen Alene! Jesus Alene! Nåden Alene! Et trossamfunn som er bevisst på og som kan være med å advare mot NAR-læren som sniker seg inn i våre forsamlinger. Jeg håper flest mulig leser denne artikkelen og tar dette til seg:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2016/11/29/new-apostolic-reformation-nar-falsk-laere-som-sniker-seg-inn-i-vare-menigheter

   Liker

   • Har meldt vårt barn ut av DNK.

    Se eget oppslag: http://www.sokelys.com/?p=21817

    Saken utvikler seg: http://www.sokelys.com/?p=21844

    Urovekkende svar fra prest i Flekkerøy Menighet. Ingen interesse for å kommentere hva Guds Ord sier: http://www.sokelys.com/?p=21885

    Til ledelsen i Flekkerøy Menighet!

    Vi valgte i forrige uke å sende utmelding av vårt barn fra DNK. I den forbindelse la vi ved et utmeldelsesbrev til prest Håkon Borgenvik, der vi forklarer hvorfor. Jeg får ikke ro i min sjel når det gjelder disse ting. Det dreier seg ikke om intoleranse, nei det dreier seg om evigheten! Vi må aldri tie når synd (surdeigen) får innpass i våre forsamlinger. Det er dette for alvorlig til.

    https://bibelogtro.wordpress.com/2015/12/15/pass-dere-for-saddukeernes-laere/

    Det hevdes at de to syn skal og kan leve side om side i DNK. Men, slik fungerer det ikke. Den ene siden vier likekjønnede og den andre skal tie. Skal de to syn få komme til utrykk må den siden som mener at likekjønnede ekteskap er synd få lov til å si det i kirken og på Gudstjenestene. Man må få lov til å utrykke dette når menigheten samles, at de som forfører og de som blir forført går fortapt. Vi som kristne er kalt til å sørge for at ingen troende går bort fra Guds Nåde. Vi skal ikke gjøre mennesker komfortable i sin synd. Nei vi skal tale til omvendelse fra synd!

    https://bibelogtro.wordpress.com/2016/08/22/se-til-at-ingen-gar-bort-fra-guds-nade/

    Noen av dere vil nok hevde at jeg er en av de som sår splid, men er nå det så sikkert? Er det ikke heller de liberale som kommer med en helt ny lære, ja en lære som bryter totalt med Guds Ord som skaper splid. Var det en slik alvorlig splid i norsk kristenhet før de homoliberale tok kontroll over Kirkemøtet?

    Er det ikke surdeigen (vranglæren) som skaper splid i deigen? Er det slik at deigen bare må finne seg i at surdeigen sprer seg over hele deigen? Er det deigen som skaper splid når surdeigen er blitt tilsatt og prøver å gjøre hele deigen sur?

    Vær ærlige om dette! Våg å stå for Guds Ord! Ikke la dere kneble, dere som vet hva Guds Ord taler i denne sak! Det er ikke dere som skaper splid!
    Kom til å tenke på Børudgjengens sang: «Jesus spør om du er tøff nok…..?»

    Se hvem Bibelen sier kommer med splid:

    «I den siste tid skal det komme spottere som følger sine egne ugudelige lyster.» Dette er de som skaper splid. De er rent menneskelige og har ikke Ånden. (Judas 1:18-19)

    Oppfordrer dere til å lese hele Judas brev. Dette brevet taler direkte inn i DNK sin situasjon.

    Jeg har hatt min oppvekst i Menigheten og har elsket kirken min. Der har jeg fått god forkynnelse og fått hjelp til å bli bevart. Det er jeg evig takknemlig for! Derfor er det så vondt å se det som skjer i DNK! Det er tydelig at det forventes i Flekkerøy Menighet at den siden som hevder at likekjønnede ikke kan inngå et kristent ekteskap skal tie. Det kan dere lese om her:

    https://bibelogtro.wordpress.com/utmelding-av-den-norske-kirke/

    Jeg legger ved brevet jeg sendte til prest Håkon Borgenvik.

    Men først har jeg spørsmål som jeg ønsker svar på:

    For noen år siden vedtok Flekkerøy Menighetsråd at det ikke skulle være forbønnshandlinger for likekjønnede i Flekkerøy Kirke. Ved henvendelser til menigheten har Roy Øverland (Daglig leder) henvist til dette vedtaket. Står dette enda ved lag?

    Vil Flekkerøy Menighet og prest tillate likekjønnet vielse i Flekkerøy kirke?

    Vi vet at DNK ikke støtter Ekteskapserklæringen! Det betyr ikke at Flekkerøy menighet ikke kan slutte seg til den og gi den sin støtte! Vil der gi deres tilslutning til denne? Vil dere la mennesker komme på deres Gudstjenester som kan informere om denne og dens innhold? Hva skulle eventuelt problemet med dette være? DNK hevder jo tross alt at de to syn fint kan leve side om side. Er dere redd for å støte noen? Støter ikke de homoliberale de kristne som står på Bibelens Ord ved å bruke kirken til ugudelige handlinger? Er det bare de konservative som aksepteres at blir støtt og som aksepteres at de mister sin menighet, da de ikke kan ta del i disse handlinger som strider mot Skriften?

    Ber om skriftlig svar fra prest Håkon Borgenvik på mine spørsmål, da han er denne menighetens menneskelige hyrde, med et særlig ansvar for sin hjord.

    Vårt brev til Prest Håkon Borgenvik:

    Samvittigheten tilsier at vi ikke kan ha vårt barn som medlem i Den Norske Kirke mer. Vi opplever at forkynnelsen ikke er preget av lov og evangelium, synd og nåde, livets to utganger som hele frelsen i Jesus Kristus dreier seg om. Vi savner en ransakende forkynnelse som gir anger for vår egen synd og nød for de som er på fortapelsen vei! Vi savner at Bibelen ikke blir løftet opp som Guds ufeilbarlige Ord og som en veiviser for Guds vilje! Guds Ord er vår ledestjerne, og når vi den følger gjerne, kommer vi til Jesus Krist, kommer vi til Jesus Krist, som det står i den kjente julesangen.

    Nå som Den Norske Kirke har forkastet Guds Ord og velger å velsigne synd (homofilt «ekteskap») har man ønsket surdeigen velkommen inn i menigheten! Dette er veldig alvorlig! Har DNK glemt Sodoma og Gomorra?
    Har DNK glemt hva vi leser i Judas 1:7?

    På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel.

    I Johannes 1 leser vi at i begynnelsen var Ordet. Ordet var Gud og Ordet var hos Gud. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss.

    Hva betyr dette? Det som er veldig tydelig er at Ordet er Gud, Jesus er Ordet og Jesus er Gud. Dette viser oss at når man forkaster Guds Ord da forkaster man også Jesus. Det blir hevdet fra krefter i DNK at vi kan samles om det viktigste, ja vi kan samles om Jesus. Nei, vi forholder oss ikke lenger til samme Jesus! DNK har forkastet Ordet. De har forkastet den Jesus som vi finner i Ordet. Ordet fordømmer et homofilt samliv og sier at det fører til evig fortapelse!
    Bibelen viser oss hvordan vi elsker Jesus. Det gjør vi ved å holde hans bud, ja hans Ord. Den som ikke holder hans bud, hans Ord, elsker ikke Jesus. Dette er Bibelen krystallklar på. Når DNK forkaster Ordet viser det at denne kirken ikke elsker Jesus! Se hva som står i Johannes 14:21-26:

    Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.
    Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»
    Judas – ikke Judas Iskariot – sier til ham: «Herre, hvorfor skal du åpenbare deg for oss og ikke for verden?»
    Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

    2. Johannes 1:7-11 tar for seg falske lærere og hvordan vi skal forholde oss til disse:

    Falske lærere
    For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er forføreren, Antikrist!Vær på vakt så dere ikke mister det dere har arbeidet for, men får full lønn.
    Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud. Men den som blir i læren, har fellesskap både med Sønnen og med Faderen.
    Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen. For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør.

    Slik taler Herrens Ord!!

    Derfor kan vi ikke la barnet vårt være medlem i dette kirkesamfunnet!

    Med håp og bønn om at Flekkerøy Menighet skal stå på Gud Ord og nekte høylydt å følge Kirkeråd og Biskopers vranglære!

    Se sak på Søkelys: http://www.sokelys.com/?p=21775

    La oss inspirere av Luther og reformasjonensjubileet og tale «Rom» (Kirkemøte og biskoper) imot og løfte frem Skriften Alene!

    Mvh Richard Tørressen

    Liker

 2. Syns du har mye godt å komme med i bloggen din, det må sies først. Men som prestestudent og kommende prest i DNK så er jeg ikke helt enig med deg på dette punktet. Jeg er selv veldig konservativ når det kommer til homofile og vigsel, jeg vil aldri kunne gitt noen Guds velsignelse over noe jeg mener bibelen definerer som synd. Men kirka vår bærer med seg hundrevis av år med tradisjoner innen den kristne tro og det er bare de siste 200 ca årene frimenighetene har eksistert. Skal man kjempe kampen så kan man ikke stå på utsiden å kaste småstein men man må være på innsiden med den sprengladningen som bibelen er. Og når de innser at dette ikke er Guds vilje og må vende om fra de falske stier, da må være der med et rent budskap inn i en forvirret tid.

  Liker

  • Hei Stian!

   Jeg ønsker deg lykke til og beundrer ditt pågangsmot. Du har en viktig oppgave fremfor deg. Dessverre har DNK selv blitt en misjonsmark. Det er ikke bare i verden det er oljekrise. Også i kirkens rekker er det idag oljekrise. Altfor mange kirkegjengere (også i frimenighetene) har ikke olje på lampa!

   Først vil jeg si at tradisjon betyr ingenting. Det er kun Bibelens lære, som er Guds Ord, som betyr noe! SKRIFTEN ALENE! Man kan ikke gå på kompromiss med Bibelen pga tradisjon. Det bør være innlysende for en som har Jesus som Herre i livet! Kirken har gått på kompromiss med synden for å berge tradisjonen. Selve kirkens enhet er blitt viktigere en Guds Sannhet og enheten i Kristus, som er Nåde og Sannhet! Jesus har minnet meg på i det siste: «Pass dere for Sadukeernes lære!» Denne setningen dukker opp i hodet mitt gang på gang.

   Les her: https://bibelogtro.wordpress.com/2015/12/15/pass-dere-for-saddukeernes-laere/

   Vi skal ikke bevare enheten og kompromisse. Vi skal fjerne surdeigen!!!

   Du sier: «Skal man kjempe kampen så kan man ikke stå på utsiden å kaste småstein men man må være på innsiden med den sprengladningen som bibelen er. Og når de innser at dette ikke er Guds vilje og må vende om fra de falske stier, da må være der med et rent budskap inn i en forvirret tid.»

   Da tolker jeg deg slik at når du står på talerstolen, vil du forkynne Bibelens budskap om at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne, og at dette er guddommelig. Du vil også forkynne klart og tydelig at praktiserende homofile må vende om fra sine «skammelige lidenskaper» som fører dem til en evig fortapelse.

   Kirken sier at den vil akseptere to syn, men er du så naiv at du tror at du får lov til å forkynne dette budskapet høyt fra talerstolen? Tror du virkelig at du kan forkynne dette og neste lørdag vier en annen prest to likekjønnede fra samme talerstol? (Dette må da virke veldig troverdig for de unådde dersom to så ulike praksiser blir praktisert?) Nei, å akseptere to syn betyr i realiteten munnkurv for de bibeltro prestene!!

   Jeg håper virkelig du vil stå fast på Ordet og forkynne hele Bibelen. Alt i Bibelen er viktig fra begynnelse til slutt og at alt som står der er sant og skal forståes bokstavelig. Bibelen er Guds Ord og ikke menneskers tanker om Gud. HUSK DET!

   Hørte nylig om en prest her i distriktet som har begynt å jobbe blant asylsøkerne som kommer. Han ønsker sterkt å lede dem til Jesus. Hans store dilemma er at hans samvittighet og forståelse av Sannheten nekter ham å anbefale DNK som han selv er ansatt i. Han vet at DNK står for en forkynnelse som leder vill.

   Husk også at Jesus er full av nåde og sannhet. Man kan ikke snakke om troen på Jesus uten å snakke om både Nåde og Sannhet. Vi blir alltid møtt med Nåde først og deretter får vi sjansen til en omvendelse og komme til Sannhetens erkjennelse. Går man bort fra Sannheten (som man finner i Bibelen) får man ikke del i den nåden som blir gitt oss helt ufortjent. Nåde og sannhet henger i sammen. Jesus er NÅDE og SANNHET!

   Håper du leser mer på bloggen. Begynn med disse:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2015/10/12/samvittigheten-eller-skriften-avgjorende-faktor-for-ditt-medlemskap-i-kirken/

   https://bibelogtro.wordpress.com/2015/11/04/frafallskirken-forlat-henne/

   https://bibelogtro.wordpress.com/2015/11/14/kirken-taler-med-splittet-tunge/

   Jeg ønsker deg oppriktig lykke til!
   Følg Guds vei og tal «Rom» modig mitt i mot og løft din Bibel høyt over hodet!
   Ikke la deg tøyle av kirkens ledelse, men vær tro mot Guds ord og det kallet du har fått!

   Ønsker velsignelse over din gjerning! Mvh Richard

   Liker

 3. Vi lever kritiske tider!
  De fleste «vanlige» mennesker ønsker å leve i fred! Fred med hverandre, fred med naboer og fred med andre nasjoner. De ønsker ikke krig!
  Men når maktmennesker starter kriger er det ofte disse sivile som lider mest! De selv sitter ofte dresskledd og trygt bak sine pulter i sine store kontorer, mens de beordrer andre, ofte unge og uerfarne, ut for å drepe eller bli drept selv…

  Så skulle en kanskje tro at de store kirkene som kaller seg kristne, i de nasjonene som står i fare for å bli involvert, ville utgjort en motvekt som kunne forhindre at krig brøt ut, for eksempel ved tydelig veiledning, både til statsledere og undersåtter, om at kristne i følge kirkens Herre skal «elske hverandre, elske sine fiender og ikke skal slå i hjel..» Det var dette Jesus lærte. Det var slik urkirken praktiserte kristendommen.

  Men dessverre. I stedet for å lyde sin Herre i dette spørsmålet, har religiøse kirkeledere opp gjennom tiden laget doktriner, a.la Augustana Art 16, som krever lojalitet og lydighet mot herskerne i denne verden selv i slike situasjoner en så i Europa for ca 80 år siden, og som en ulykkeligvis også ser i Europa i dag. Det er dypt, dypt tragisk, at «kristne» kirkeledere i 2022, fremdeles velsigner våpen med bønn til Gud om at Han skal støtte deres lands armeer..og lede dem til seier…

  Men det SKAL BLI fred på jorden, i følge Bibelen! Men det vil ikke skje ved menneskers anstrengelser uavhengig av Gud.
  Det nedenforstående er hentet fra en artikkel på JV.org. Sitat:

  « Gud skal få «kriger til å opphøre til jordens ytterste ende» når han oppfyller sitt løfte om å bringe «fred på jorden blant mennesker [han] har glede i». – Salme 46:9; Lukas 2:14, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011.

  Guds rike skal herske fra himmelen over hele jorden. (Daniel 7:14)
  Fordi det er en verdensregjering, skal det utrydde all nasjonalisme, som er en årsak til mange konflikter.

  Jesus, Kongen i Guds rike, blir kalt «Fredsfyrste», og han vil sørge for at ‘det ikke skal være noen ende på freden’. – Jesaja 9:6, 7.

  Mennesker som ikke er villige til å slutte å bruke vold, kommer ikke til å få lov til å leve under Rikets styre, for Gud «hater dem som elsker vold». – Salme 11:5, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011; Ordspråkene 2:22.

  Gud lærer sine undersåtter å leve i fred. Bibelen forteller hva denne opplæringen fører til: «De skal smi sine sverd om til plogskjær og sine spyd til beskjæringskniver. Nasjon skal ikke løfte sverd mot nasjon, og de skal ikke mer lære å føre krig.» – Jesaja 2:3, 4.

  Gud lærer allerede nå millioner av Jehovas vitner over hele verden å være fredelige. (Matteus 5:9) Selv om vi tilhører mange forskjellige etniske grupper og bor i over 230 forskjellige land og områder, nekter vi å gripe til våpen mot våre medmennesker.» Sitat slutt.

  Denne tråden dreier seg om utmeldelse fra statskirken, og jeg har stor forståelse for mange av artikkelforfatterens argumenter.
  Det spørsmålet som fremgår av det jeg skriver foran var en av hovedgrunnene til at jeg selv meldte meg ut av DNK for mange år siden. Jeg fant ikke kirkens lære å stemme med Jesu lære, heller ikke på dette punktet.

  Mvh Kjell

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: