Vi har nylig nettopp vært vitne til en ‘tetrade’ av blodmåner som har havnet på jødiske høytider.

 Mange tror at en astronomisk hendelse kalt ‘fire blodmåner’ er et budskap fra Gud. En ‘blodmåne’ er en full måneformørkelse. Og fire av disse på rad, kalles en ‘tetrade’. Når de har inntruffet på jødiske høytidsdager, har det skjedd samtidig med store historiske begivenheter, som seksdagerskrigen i 1967. Fire blodmåner samtidig med jødiske høytider har skjedd bare tre ganger de siste 500 årene. 

Teknisk sett, i profetisk tenkning, så begynte endetiden med utgytelsen av Den Hellige Ånd på pinsedagen (pesach) for 2000 år siden. Så vi har vært i endetiden lenge. Men når vi kommer frem til dette tidspunktet i tiden når verdenshistorien er i ferd med å forandre seg, så går vi inn i den sonen. Og det vil forandre seg for alltid på en dramatisk måte, og det vil involvere Israel. Fordi det har involvert Israel i 1492, 1948, 1967.

Og hver gang har det gått fra tragedie til triumf. I 1492 ble jødene kastet ut av Spania med ediktet fra Kong Ferdinand og Dronning Isabella. Amerika ble oppdaget, og jødefolket hadde et hjem frem til Israel ble en stat. I 1948-49 var Israel blitt en stat. Det som leder fram til dette, var holocaust. En tid med tårer og tragedie. I 1967 var seksdagerskrigen, og da ble Jerusalem en del av den jødiske staten.

four blood moons

Les mer om ‘tetraden’ av blodmåner:

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/04/06/fire-blodmaner-profeti-astronomiske-tegn-i-2014-15/

Men hva varsler disse tegnene på himmelen for Israel denne gang. Ikke godt å si, men jeg har i dette året gått med en tanke, ja med en forventning om at dette varsler byggestart for de nye templet i Jerusalem.

–Richard Tørressen

 

Men hva varsler disse tegnene på himmelen for Israel denne gang. Ikke godt å si, men jeg har i dette året gått med en tanke, ja med en forventning om at dette varsler byggestart for det nye templet i Jerusalem. Mye grusomt kan skje mot Israel i den perioden vi er inne i. Stormaktenes atomavtale med Iran er en stor trussel mot Israel. Stormaktene er tungt inne militært i nabolandet Syria der også de grusomme terroristene i ISIS kjemper for et kalifat og utryddelsen av jøder og kristne. Palestinernes forsøk på å lage en stat i Israel og deres voldsbølge og terror mot jødene, som i denne stund er meget voldsom på nettopp tempelhøyden. Verdens fordømmelse av jødene og Israel er massiv og helt utenfor alle proporsjoner. Denne fordømmelsen bærer karakter av å ha en åndelig dimensjon.

Så sa engelen som talte med meg: Rop ut:

Så sier Herren over hærskarene:

Jeg er full av lidenskap
for Jerusalem og Sion,
stor er min harme
mot de selvgode folkeslagene.
For jeg var bare litt harm,
men de hjalp ulykken fram. 

Derfor sier Herren:
Jeg vender tilbake til Jerusalem med barmhjertighet.
Der skal mitt hus bygges,
sier Herren over hærskarene,
og målesnor strekkes ut over Jerusalem. 
(Sakarja 1:14-16)

Konflikten i Midtøsten tilspisser seg. Jerusalem-spørsmålet er hva nasjonene forløfter seg på. Dette er også profetisk. At Jerusalems status står på agendaen er også i høyeste grad et profetisk tegn. Sak 12,2-3 sier: «Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir kringsatt, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det.» Det ser ut for at tiden for at dette profetord oppfylles nærmer seg med stormskritt.

Det er en ynkelig prosess som skjer i FN, hvor Israel blir fordømt gang etter gang. En stor prosent av alle fordømmelser som er kommet fra FN har vært rettet mot jødene. Jødene som utgjør promiller av jordens befolkning blir av verden mer og mer sett på som det store problem. Dette er åndskamp! Der hvor Gud har satt sitt merke, der er han selv, og der står også kampen fra ondskapens åndehær. Denne åndskamp vil til slutt resultere i to store kriger i Midtøsten: Gog- og Harmageddonslaget. Etter dette vil Herren opprette sitt rike i denne verden, og da skal Sak 8,20-23 endelig oppfylles: «Så sier Herren, hærskarenes Gud: Enda en gang skal det skje at hele folkeslag og mange byers innbyggere skal komme hit. Innbyggerne i den ene byen skal gå til den andre og si: La oss gå av sted for å bønnfalle Herren og for å søke ham, Herren, hærskarenes Gud! – Jeg vil gå! Jeg òg! Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem, og bønnfalle Herren. Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og si: Vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere!»

Kilde: http://home.online.no/~eoflaa/artikler/0sakari.htm

Vil templet bli gjenoppbygd i Jerusalem?

Templet 2

Det synes å være klart at Bibelen taler om et tempel i endetiden med plassering i Jerusalem. Både jøder og andre har diskutert i årevis om dette kunne være fysikk mulig. Hvis et tempel skulle bli gjenoppbygd måtte det være på det rette stedet. På selve tempelplatået hvor vi i dag finner Al Aksa moskeen, muslimenes tredje mest hellige sted. En gjenreisning av templet på dette stedet ville sette alle muslimer i ytterste harnisk og bety en betydelig fare for en oppstand som selv Israel ville ha problemer med å takle. Men det er ikke bare Guds ord, Bibelen som sier at templet skal gjenreises. Jødene og flere av deres mer eller mindre hemmelige organisasjoner, har i årevis bevisst arbeidet for at dagen skal komme da det igjen skal stå et tempel på «det hellige sted» i Jerusalem.

Jesus taler om templet ødeleggelse

Jesus forutsa det annet tempels fall. Det skulle ikke levnes stein på stein som ikke skulle brytes ned. Dette skjedde i år 70 da Vespasian og hans sønn Titus med den romerske 10. legion ødela templet. En romersk soldat kastet en brannfakkel inn gjennom et av vinduene i selve tempelbygningen. Det tok fyr i brennbart materiale og straks sto templet i brann. (Josefus, Wars of the Jews, Bok 6, kap. 4, v. 5) Selv om tempelstrukturen forble intakt i første omgang ble templets murer totalt revet ned og de store og flott tilhugde steinene veltet utfor tempelplatået av keiser Hadrians hær i 135 e. Kristus. Jesu ord gikk i bokstavelig oppfyllelse.

Jesus indikerer templet gjenopprettelse

Det synes også å være klart at Jesus stadfester at det i endens tid vil finnes et jødisk tempel i Jerusalem og i Judea. Når han samtaler med sine disipler om verdens ende og sin gjenkomst, sier han at menneskeheten på den tiden vil går inn i en stor trengsel som ikke har hatt sin like. I denne store trengselstiden vil det fremstå en person som Jesus kaller «ødeleggelsens vederstyggelighet» og som vil stå på «hellig grunn» (Matt 24: 1-22). Denne er også omtalt av profeten Daniel (Dan. 9:27). Han oppfordrer jødene som bor i Judea til å forstå hva som skjer og fly til fjells.

Paulus hadde samme oppfatning

Det synes også klart at apostelen Paulus var av samme oppfatning når det gjaldt templets rolle i endetidens drama. Han skriver i brevet til menigheten i Thessaloniki at syndens menneske, fortapelsens sønn skal sette seg i Guds tempel og gi seg ut for å være Gud (2. Tess. 2:1-4) Det er sannsynlig at Paulus skrev dette brevet fra Korint så tidlig som 52-54 e. Kristus. På den tiden sto Herodes tempel fremdeles på sitt sted i Jerusalem. Likevel er apostelens ord i 2. Tess et klart utsagn om at det vil være et tempel i Jerusalem i perioden vi omtaler som «den store trengselen».

Jødene arbeider for templet gjenreisning.

Det er helt naturlig at jødedommen trenger et tempel. Et viktig moment i tanken om et nytt tempel er at ofringene igjen kan gjenopptas. For etter jødedommens tankegang hvor Jesus som Messias er helt utelukket, vil det være naturlig og legitimt at blod må utgytes for at syndene skal bli tilgitt. Dette er den absolutt viktigste punktet i jødedommen som alltid var konsentrert om helligdommen med gudstjenesten og blodsoffer av levende dyr. Etter jødisk tankegang vil det være utenkelig å bruke f. eks. synagogen til slik spesiell gudstjeneste. Det finns heller ingen yppersteprest som kan utføre en slik gjerning per i dag. Yom Kippur, den store forsoningsdagen er religiøst uten fundament fordi det ikke finns et blodsoffer til soning for synd. Derfor templet – slik de ortodokse jødene nok ser det i dag.

Blodsoffer er ikke lenger aktuelt

Fra et nytestamentlig ståsted er det helt uaktuelt med et tempel og en gjenopptagelse av de gamle ritualer. For Guds Lam, Jesus Kristus har kommet og han er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror (Rom. 10:4). Han er det fullkomne offer som for all tid tar bort synden. Jesus bar også vår straff og vi har ikke lenger behov for noe annet offer. Men her er det vi finner den store forskjellen mellom jødedommen og kristendommen: Sløret ligger over deres sinn inntil denne dag og de ser ikke at det oppheves i Kristus. (2. Kor. 3:14)

Tanken om en gjenreisning av templet er interessant for oss i den forstand at det vil bekrefte Guds ords sannhet og innvarsle Jesu annet komme og hans 1000-årige fredsrike over hele verden.

Jødene forbereder dagen

Arbeider jødene for gjenoppbygging av templet? Det finns mange klare bevis for at så skjer. Vi hører og leser om langt fremskredne forberedelser. Steiner til templet skal være hugget, ferdig til å bli ført på plass. Prestekledningene er allerede sydd. En har etter lang tids studium funnet frem til hvordan yppersteprestens drakt så ut. Små og store detaljer er på plass. En venter bare på et «mulighetens vindu» skal åpne seg. For tiden arbeides det med å få på plass økonomi til det store byggeprosjektet og jøder over hele verden tilskrives:

«TIL ALLE PERSONER AV DEN JØDISKE TRO OVER HELE VERDEN.

Et prosjekt som tar sikte på å gjenoppbygge Guds Tempel i Israel har nå begynt. Med guddommelig ledelse og hjelp vil templet bli ferdig. Jøder vil bli inspirert til å oppføre seg moralsk på en slik måte at vår Skaper vil se det lagelig å besøke oss her på jorden. Forestill deg den varme følelsen som vi vil få når denne lykkelige begivenheten finner sted. Det var boken «Dette er min Gud» som inspirerte til dette foretak. Gud vil legge i manges sinn og fra alle jødiske samfunnslag en lengsel etter å delta i dette arbeid. Vi trenger folk med administrative evner og arbeidere på alle plan. All deltakelse vil bli behandlet anonymt. Gud vil vite om de med lengsel etter å delta. Guds vilje vil skje.»

Litt historikk om tempelområdet

Jerusalem kom under muslimsk herredømme i 638. Det var patriarken Sofrinius av Jerusalem som den gang overgav nøkkelen til byen til kalifen Umar ibn al Khattab. Det fortelles at da han sto på stedet hvor templet en gang hadde stått, sa: «Allah er stor, jeg sverger ved den som holder min sjel i sin hand at dette er Davids moské og som Allahs profet (Muhammed) beskrev til oss etter sin nattlige reise». I de enkle restene etter det ødelagte templet begynte en restaurering hvor alt skrot ble fjernet og stedet ble gjort om til en muslims moské. Dette var begynnelsen til Al Aksa moskeen som vi ser i dag. Likevel er ikke Jerusalem nevnt en eneste gang i Koranen. I juni 1967 ble Jerusalem tatt med våpenmakt fra Jordan og for første gang på 2000 år kunne jøder be ved Klagemuren.

En stadig pågående konflikt

Siden den gang har området vært årsaken til utallige konflikter. Muslimene har i de senere årene vært opptatt med å fjerne alle rester av et tidligere jødisk tempel på stedet. Muslimske arkeologer og andre arbeidere har systematisk knust alle gjenstander de har funnet før de har kastet restene på søppelplassen. Tanken bak denne ødeleggelsen av verdifulle arkeologiske bevis er et forsøk på å bekrefte at det aldri har stått et jødisk tempel på stedet. Jødiske forskere og arkeologer har gravd på søppeldyngen etter knuste rester og satt dem sammen igjen. Et enormt arbeid som likevel har båret frukt.

Hva vil skje nå?

Det fins en ubendig kraft fra den jødiske religiøse verden som presser på for gjenoppbyggingen av det som kalles «det tredje tempel». Det store spørsmålet er hvordan få plass til templet? I dag står det en muslimsk moské på stedet hvor templet lå. Hvordan kan den bli fjernet? Det er utenkelig at den Israelske regjering skulle beordre nedriving av moskéen. Israel har som fast politikk at de aldri ødelegger religiøse minnesmerker, det være seg jødiske, muslimske eller kristne. Det er også utenkelig at muslimene frivillig skulle gi fra seg makten over stedet for å vike plassen til et nytt tempel.

Det finns flere muligheter en ser som løsning:

*Det første kan være å bygge templet i Jerusalem, men på et annet sted enn selve tempelplatået.

*For det andre at det kommer en lokal naturkatastrofe som fører til ødeleggelse av Al Aksa moskeen, f. eks. et jordskjelv

*For det tredje kan det tenkes at jødiske religiøse ekstremister begår en terrorhandling i den hensikt å sprenge i stykker moskeen.

Den tredje versjonen ville straks føre til muslimsk opprør og massedrap på uskyldige sivile jøder. De israelske myndighetene har derfor forbudt jøder å be på tempelplatået. Utlendinger, f eks. kristne får ikke lov å ta med seg en Bibel inn på plassen. Ellers kan en spekulere på andre muligheter, men det er ikke noe gitt å kunne forutsi med sikkerhet hva fremtiden kan bringe i så måte.

Bibelogtro vil gjerne tilføye at med de siste tiders hendelser med en forferdelig atomavtale mellom stormaktene og Iran som er kraftig i Israels disfavør, krigen i Syria der verdens stormakter er sterkt inne militært og de grusomme terroristene i ISIS som ønsker å danne et kalifat, og ikke minst den siste tidens voldshandlinger fra palestinsk side, nettopp på Tempelhøyden, varsler at noe er i gjære. Israel har også i perioder stengt av Tempelhøyden for palestinere, grunnet grusom terror mot jøder. At Tempelhøyden er en av kamparenaene i midtøstenkonflikten, er det liten tvil om.

Indikasjoner på Messias komme

Selv om det finns mange usikkerhetsmomenter rundt den praktiske gjennomføringen av templets gjenreising, er det hele en klar indikasjon på hvor vi står i tiden. For den som leser profetordet i Bibelen er det et tegn på Jesu snare komme. Forventningene på Messias komme er stor både i den jødiske og kristne verden. Jødene venter på ham uten å vite at han allerede har kommet i personen Jesus fra Nasaret. Vi kristne vi venter at han skal komme for å hente menigheten og videre opprette riket for Israel.

Jerusalem med templet – verdens sentrum

Og et gjenoppbygget tempel vil være et senter for alle folk på jorden. Det vil ikke bli et tempel med gammeltestamentlig gudstjeneste med ofring av levende dyr men en jordisk helligdom hvor Messias, kongenes Konge vil sitte – i Jerusalem, som er den store kongens stad. Huset som ble lagt øde da Menneskesønnen forlot det for siste gang, vil igjen bli fylt av Guds herlighet og det jødiske folket, med alle andre folkeslag, vil tilbe og vandre i Hans lys.

En liten kuriositet som også viser at Israel er plassert i verdens sentrum er at vest for Israel leses og skrives det mot høyre, altså mot Israel. Øst for Israel leses og skrives det mot venstre, altså igjen mot Israel.

–Richard Tørressen

Dette er sagt om Jerusalem og templet (fritt oversatt):

«Som navlen er plassert i sentrum på den menneskelige kroppen, 

slik er Israels land verdens navle.. plassert i verdens sentrum,

og Jerusalem er midt i Israels land,

og helligdommen i sentrum av Jerusalem,

og det aller helligste er plassert er i sentrum av helligdommen,

og arken i sentrum av det aller helligste,

og grunnsteinen er foran det hellige sted,

fordi fra den ble verden skapt.»

Midrash Tanchuma, Qedoshim

Vil du vite mer om dette tema? Se disse nettadressene (på engelsk):

http://www.templemount.org/

http://www.templemount.org/recent.html

Av Torolf Karlsen

http://www.sjibbolet.no/