Jeg synes det er utrolig spennende å lese i Bibelen og også prøve å forstå de tingene som jeg har lest om mange ganger, men ikke har forstått betydningen av. En ting jeg har lurt på mange ganger, og som er et av verdens mest omtalte mysterium, er Paktens Ark. Hvor ble det av den? Hvor befinner den seg?

I det siste har jeg begynt å lese i de deuterokanoniske bøker. I 2. Makkabeerbok 2 fikk jeg meg en stor overraskelse når det gjelder spørsmålet om hvor Paktens Ark befinner seg. Jeg begynte å lete litt på nettet om det var flere som hadde oppdaget denne hemmeligheten som står der, og da fant jeg en utrolig bra artikkel skrevet av Torolf Karlsen i bladet Sjibbolet.

Til de som ikke har kjennskap til disse bøkene kan jeg fortelle at jøder og protestanter omtaler skriftene som apokryfer, som betyr «skjult». Katolikker og ortodokse anerkjenner dem som en «andre fase» av Bibelens kanon, derav navnet «deuterokanoniske» i katolsk terminologi, ettersom deuteros betyr den andre på gresk. Forfatterne av Det nye testamente var kjent med bøkene og siterte fra dem. Også blant kirkefedrene brukes disse skriftene på lik linje med de 66 bøkene i Bibelens kanon. Bøkene kan også leses i Nettbibelen. (Du må da hukke av i kolonnen: Inkl. de deuterokanoniske bøker)

Det er ikke alle som er klar over at Paktens Ark, som var plassert i det aller helligste i Tabernaklet og i Salomos tempel, ikke var å finne i hverken Serubabels eller Herodes tempel. 

Hva hendte med arken?

Det har oppstått flere forskjellige teorier om hvor arken befinner seg. Hvis den da fremdeles eksisterer. Denne paktkisten var en svært viktig gjenstand i GT og representerte Guds nærvær blant Israels barn. En ark er en kiste til oppbevaring av ting. Slik var det også med Paktens Ark.

Den var laget av akasietre og var rektangulær av form, 2,5 alen langt, 1,5 alen bredt og 1,5 alen høyt. (1 alen = 50 cm). Kisten var kledd innvendig og utvendig med gull. I denne ble de to steintavlene med budordene lagt sammen med Arons stav som hadde blomstret og en krukke med manna fra ørkenvandringen.

Men det spesielle med arken var lokket til kisten. Dette var laget av massivt gull og hadde to kjeruber som var vendt mot hverandre og med utstrakte vinger, alt i ett med lokket. Det var festet ringer i hvert hjørne, også av gull, slik at arken kunne bæres fra sted til sted etter som Herren befalte.

«Du skal lage to kjeruber av gull. I hamret arbeid skal du lage dem og sette dem ved begge endene av nådestolen. Sett den ene kjeruben ved den ene enden og den andre kjeruben ved den andre enden. Dere skal lage kjerubene i ett med nådestolen, en på hver ende av den. Kjerubene skal holde vingene utbredt og oppløftet, så de dekker over nådestolen med vingene. Og ansiktene skal vende mot hverandre, mot nådestolen skal kjerubene vende ansiktet. Så skal du sette nådestolen oppå arken. Og i arken skal du legge vitnesbyrdet som jeg vil gi deg. Og jeg vil komme sammen med deg der. Fra nådestolen mellom begge kjerubene som er på vitnesbyrdets ark, der vil jeg tale med deg om alt det jeg vil pålegge deg å si til Israels barn.» (2.Mosebok 25:18-22 NB)

Arkens dype symbolikk

Apostelen Paulus bringer frem den dypere symbolikken her og bruker ordet nådestol (hilasterion) i Romerbrevet 3:25:

«Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som før var gjort.» (Romerne 3:25)

Ordet har ikke noe med en vanlig stol å gjøre med stedet hvor soningen ble utført og forsoning oppnådd. I GT skjedde dette én gang om året på den store forsoningsdagen, Yom Kippur, idet ypperstepresten sprinklet blod av den røde syndoffer-kvigen på paktkistens lokk. Denne handling var profetisk og peker frem mot Jesu offer på Golgata hvor hans blod ble gitt som en soning for våre synder. Han er den endelige og fullkomne nådestol som har gitt oss forsoning med Gud.

Paktens Ark1
Relieff som viser Titus triumftog inn i Rom. Vi ser her gullysestaken i toktet mens Paktens Ark er fraværende.

Hvem tok arken og hvor er den nå?

Det store spørsmålet for mange er hvem tok arken og hvor ble det av den. Spesielt jøder er interessert i å få et svar på dette og spesielt fordi de vil bygge det tredje tempel i Jerusalem. Men også mange andre vil vite hvor det ble av arken og hva som hendte med den.

En teori er at arken befinner seg i et hus i Etiopia. Den er sterk bevoktet og svært få har sett den. Den etiopisk-ortodokse kirken mener at arken kom i deres besittelse og at den nå oppbevares i et kapell ved Vår Frue Maria av Zion-katedralen i Aksum erkebispedømme. Men er dette i så fall den virkelige arken?

Arken forsvant fra Salomos tempel like før kong Nebukadnesar inntok Jerusalem i 587 f. Kristus og jødene ble ført til Babylon hvor de ble i 70 år. Da Nehemja og Ezra vendte tilbake til Judea med en rest av jødene, fikk de med seg de hellige karene som Nebukadnesar i sin tid hadde ranet fra Salomos tempel. Perseren kong Kyros gav alle disse hellige gjenstandene til Nehemja og Esra, men det er ingen ting som tyder på at paktens ark var blant disse hellige gjenstandene. I så fall ville det helt sikkert blir sagt og skrevet i Nehemjas eller Esras bok.

Arken var heller ikke i Herodes tempel

Vi vet at Herodes tempel ble ødelagt av romerne i år 70. Jødene kjempet med stort mot og innbitthet mot okkupasjonshæren men på grunn av store indre stridigheter, klarte de ikke å stå imot den 10. legionen. General Titus hadde gitt sine offiserer befaling om å spare templet men noen opprørske legionærer kastet en brannfakkel inn gjennom en av de åpne vinduene og på kort tid sto templet i brann. Et sterkt skrik steg opp fra de jødene som så dette og de skjønte nå at Israels Gud hadde forlatt dem.

Senere ble det arrangert et seierstog i Rom hvor gjenstander fra templet ble vist for folkemassene. Vi har bevart et relieff fra denne hendelsen og ser soldatene bære den hellige Menoraen gjennom byen og frem for keiseren Vespasian. Men det finns ikke noe bilde av Paktens Ark simpelthen fordi den ikke var i templet i år 70.

Mange teorier

Paktens Ark er en gjenstand mange har søkt etter opp gjennom århundrene. Teorien er at Paktens Ark fremdeles er under tempelhøyden i Jerusalem, men forskere som har lett der, har ikke funnet den.

Den amerikanske amatørarkeologen Ron Wyatt (1933-1999) søkte etter Paktens Ark i Jerusalem-området. Han sier og skriver i sin bok at han fant arken begravd i en svært utilgjengelig hule. Det er umulig å verifisere denne utgravningen som flere mener ikke er identisk med sann arkeologi. Se: https://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Wyatt

Bibelen er taus om dette tema

Bibelen er taus og sier ingen ting om hva som hendte med arken eller hvor den ble av.
Men i 2 Makkabeerbok 2:4-8 leser vi:

I det samme skriftet står det også at profeten etter en guddommelig åpenbaring hadde befalt at møteteltet og paktkisten skulle bæres etter ham, og at han så drog ut til fjellet som Moses hadde gått opp på og sett ut over Guds arveland. Da Jeremia kom dit, fant han en romslig hule; der bar han inn teltet, paktkisten og røkelsesalteret, og sperret så inngangen. Noen av dem som fulgte med ham, gikk for å merke seg veien, men de kunne ikke finne den. Da Jeremia fikk vite det, irettesatte han dem og sa: «Stedet skal være ukjent inntil Gud samler sitt folk igjen og viser det nåde. Da skal Herren bringe alt dette for dagen, og Herrens herlighet skal komme til syne i skyen, slik den viste seg på Mose tid, og slik som den gang Salomo bad om at stedet måtte bli helliget på verdig vis.»

Nå er ikke de apokryfiske bøkene inspirert av Gud, men er likevel nyttige og kan gi oss lærdom om mange ting. Jeg synes dette som er hentet fra 2. Makkabeerbok gir oss et visst lys over hva som hendte med Paktens Ark. Jeremia var Herrens profet i tiden da Nebukadnesar kom over Juda for å bortføre folket til Babel. Jeremia ble advart av Gud om Nebukadnesars angrep på Jerusalem, noe som førte til at han sammen med noen andre jøder tok Paktens Ark ut av helligdommen og førte den til en hule der hvor Moses hadde sett ut over det lovede land. Dette stedet ligger på østsiden av Jordan.

«Så gikk Moses fra Moabs ødemarker opp på Nebo-fjellet, på Pisgas topp, som ligger rett imot Jeriko. Og Herren lot ham se ut over hele landet: Gilead like til Dan…. Og Herren sa til ham: Dette er det landet som jeg med ed har lovt Abraham, Isak og Jakob idet jeg sa: Din ætt vil jeg gi det! Nå har jeg latt deg se det med dine øyne, men du skal ikke få komme inn i det. Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moabs land slik Herren hadde sagt.» (5.Mosebok 34:1, 4-5 NB)

Hulen ble forseglet og veien dit ble skjult. Der vil arken bli funnet og ført tilbake til Israel i endens tid når Herren kommer og hans herlighet blir åpenbart.

For oss som tror betyr ikke arken noe, for vi har funnet frelsen i Jesus som arken symboliserer. Men for jødene vil heller ikke en slik oppdagelse bety så mye på den tiden. For profeten Jeremia skriver:

«Når dere blir et stort og tallrikt folk i landet i de dager, sier Herren, da skal de ikke lenger tale om Herrens paktsark eller tenke på den. De skal ikke minnes den og ikke savne den, og det skal ikke lenger bli laget noen slik ark. På den tiden skal de kalle Jerusalem Herrens trone. Og alle folkene skal samle seg der, til Herrens navn i Jerusalem. De skal ikke mer følge sitt onde, harde hjerte.» (Jeremia 3:16-17 NB)