begynte menneskene å bli mange på jorden, og de hadde fått døtre. Da så gudesønnene at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha. Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120 år. Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også. For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn. Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.
(1. Mosebok 6: 1-4)

Artikkelen Nefilim – Kjemper i Bibelen var den første posten som ble lagt ut på Bibelogtro, i Desember 2014. Den har også blitt en av de absolutt mest leste postene på denne bloggen. Da den ble publisert bestod artikkelen av to kapitler, men i løpet av 2017-2018 har den blitt utvidet med hele seks nye kapitler.

Bibelogtro håper at denne undervisningen skal være til stor glede for den som leser. Den forklarer mye av det som mange av oss synes er vanskelig med Det Gamle Testamentet, særlig alt det som vi intuitivt oppfatter som ondskap og ubarmhjertighet fra Guds side. Undervisningen tar for seg mye som vi ikke er klar over, da vi i våre sammenhenger sjeldent eller aldri hører Bibelundervisning om temaet, noe som er veldig synd da dette er en vesentlig del av det å forstå helheten av Guds Ord og Guds fantastiske frelsesplan. Videre tar undervisningen oss med inn i dagens situasjon og hva Bibelen sier om endetidens bedrag:

Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer.(Matteus 24:37-39)

Les hele undervisningsserien her:

Nefilim – Kjemper i Bibelen


Kapittelinndeling:


 

1. Nefilim – Kjemper i Bibelen (s. 1-4)

Nefilim -kjemper i Bibelen

«Så hva dreier alt dette seg om egentlig? Bibelen har selvfølgelig svarene! Siden den dagen Satan ble fjernet som Guds tjener og kastet ut av Guds herlighet som den første synder og bedrager (Esekiel 28), har han konspirert og lagt planer for å forpurre Guds skaperplan og forløsning for menneskeheten. Og en del av denne sammensvergelsen forårsaket den store flommen i 1. Mosebok. Denne onde sammensvergelsen vil foregå helt til de siste tider, som vi vet vil ende med at vår konge og frelser Jesus Kristus vil seire og triumfere over Satan og hans hær…….

…I tillegg til å være en trofast tjener for Herren forteller 1. Mosebok 6:9 oss at Noah var en helstøpt mann i sin tid, noe som betyr at han var perfekt for sin generasjon. Dette verset forteller oss ikke at Noah var moralsk fullkommen, han var et menneske som led under arvesynden som alle andre, men hans ætt var 100% menneskelig. Noah hadde ikke noen nefilim i sin slekt, så han var i stand til å bære menneskeætten videre på ættelinjen som ville lede mot Jesus Kristus. Således var ikke storflommen en dom basert på Guds plutselige vrede over menneskenes ondskap. Det var en nødvendig handling for å forhindre at menneskeslekten skulle dø ut og at vi skulle få sjansen til å oppleve frelsen gjennom Messias. Den rene menneskeætten som ledet til Jesus ble bevart gjennom Noah. Og vi ser at 1. Mosebok 11 har en veldig detaljert liste over ætten fra Noah til Abraham. Viktig å dokumentere for ettertiden den rene slektslinjen……»

2. Nefilim – Kjempenes blodslinje (s. 5-18)

Kjempenes blodslinje

«Var gudesønnene engler? Dette spørsmålet blir ofte stilt som en innvending mot tanken om at nefilim-kjemper noensinne har eksistert. Som vi også tidligere har sett er det hebraiske navnet for gudesønner B’nai Ha Elohim, som betyr at dette er himmelske vesen, noe som gjør at vi kan feste lit til at dette er avkom av frafalne engler (Elohim er en litterær flertallsform av ‘gud’). Videre har vi sett at barna til gudesønnene og menneskedøtrene er mektige og navngjetne (kjente). De var også kjemper. Noe i genene deres gjorde dem til unaturlig store mennesker, en følge av deres arv fra de frafalne englene.

Men, igjen må vi lete i Bibelen for at dette skal gi noen mening. Bibelen er som kjent selvbekreftende og et vers i Skriften kan alltid bli bekreftet av andre vers. Neste gang vi ser utrykket «gudesønner» bli brukt er Jobs bok…….

………Det er også interessant å legge merke til at Bibelen kaller kjempene, «de navngjetne». Det hebraiske ordet her er «shem», som henviser til det å være berømt og legendarisk. Det er som om Bibelen indikerer at når leseren hører om legender om halvguder, titaner (barn av jorden og himmelen i gresk mytologi), og legendariske helter som var halvguder i forskjellige mytologier at det blir referert til nefilim, de Bibelske kjempene. Dette var mennesker med overmenneskelige evner og styrke. I tillegg forårsaket de mye vold og synd i verden. Nefilim fordervet den menneskelige blodsarven…………»

3. Nefilim – Guds fiender i Bibelen (s. 19-29)

Guds fiender i Bibelen

«De 12 spionene returnerte til israelittenes leir med drueranker så store at de måtte henges på en stang som to menn bar imellom seg. Slik var den ekstraordinære overfloden i landet. I tillegg til disse overdimensjonerte fruktene fikk de også øye på nefilim-kjemper og de la spesielt merke til Anaks tre sønner Ahiman, Sjesjai og Talmai. Disse tre hybridene var blant de mest fryktede fiendene som er nevnt i hele Det Gamle Testamentet. De var så fryktinngytende at 10 av spionene ønsket å avbryte hele det guddommelige oppdraget som var å gjenerobre hele Det Lovede Land……..

……Sammenliknet med de mektig nefilimkrigerne var spionene som «gresshopper». Anaks sønner var et typisk eksempel på nefilimkjempene etter syndefloden og mange av de andre nefilim-stammene ble sammenliknet med dem………..»

4. Nefilim-kongenes kriger (s. 30-39)

Nefilim-kongenes kriger

«Seieren over kong Sihon og Og står beskrevet sammen med Guds skapelse av jorden og Egypts plager ved utvandringen fra Egypt. Dette viser betydningen av disse seirene. Det bekrefter også resonnementet for hvorfor DNA fra nefilim-kjempene fikk tillatelse til å overleve på arken: Hovedsakelig fordi kjempene som levde etter syndefloden tjener som vitnesbyrd til den ikke-jødiske verden at Israels Gud er den Sanne Skaper og Herre over alt! Salmisten skriver: «Jeg vet at Herren er stor, vår Herre er større enn alle guder.» (Salme 135:5) Heller enn å se til de falne englene eller de gigantiske hybridkjempene, som presenterte seg selv som guder for menneskeheten, skulle menneskene se at YHWH, Israels Gud, var den sanne hersker over all himmelsk og jordisk skapelse, og den spektakulære ødeleggelsen av hele hæren til både kong Sihon og kong Og var og er et bevis på det………..»

5. Nefilim og det okkultes hemmelighet (s. 40-64)

Det okkultes hemmelighet

«Bibelen gir oss nok opplysninger til å anslå at dyret med jerntenner i Daniels visjon ikke er det romerske riket, men riket til de falne englene som igjen skal returnere til jorden. Til og med kong Nebukadnesar som i sitt tidlige opprørske liv var et framtidsbilde på Antikrist, ble straffet i en drøm som inneholdt jernet som symbol……….

…..Det fjerde riket bestående av føtter delvis av jern og leire er ofte beskrevet som det romerske riket – en logisk antakelse da romerne beseiret grekerne. Allikevel så identifiserer aldri Bibelen dette kongeriket som det romerske. Det som kongeriket av jern profetisk refererer til er Antikrists endetidsrike – da englenes rike vil returnere til jorden….»

6. Nefilim og populærkulturen (s. 65-76)

Nefilim og populærkulturen

«Disse tankene er ofte ikke kjent i de kristne samfunnene. Det er en masse bøker, TV-shows, filmer og til og med dataspill som har tatt til seg beretningen om gudesønnene som tok seg menneskedøtre og som ble opphavet til nefilim-kjempene, som vi leser om i 1. Mosebok 6, og som bruker denne historien for underholdningens skyld. I nesten alle disse tilfellene er det bibelske budskapet om frelse gjennom den messianske blodslinjen, Guds mål om å beskytte menneskeslekten og å forhindre blodslinjen til de falne englene og deres nefilim-avkom totalt utelatt. I stedet er Guds Ord snudd på hodet og beskriver heller menneskeslektens fiender som helter, attraktive og storsinnede vesener. Denne utbredte populariteten av dette bedraget er bare enda et eksempel på hvor langt samfunnet har beveget seg bort fra det å forstå Bibelen og den kristne troen……….»

7. Nefilim og alien-bedraget (s. 77-90)

alienbedraget

««Himmelens krefter» er en referanse til englevesener som vil forflytte seg fra deres tidligere tilholdssted og bli kastet til jorden. Kan det være at disse vesenene vil presentere seg selv som romvesener fra en annen planet? Heller enn å henvise til Gud kan det være at disse endetidens forførere istedenfor forfører folk til å tro at de er høyerestående livsformer fra en annen planet, som tidligere befruktet jorden og gav liv til menneskeheten og at Antikrist er deres utvalgte leder og som oppmuntrer jorden befolkning til å omfavne sin far djevelen som deres store helt? En av de mest anerkjente UFO-forskerne ser ut til å være enig i dette………

……..Slik samfunnet beveger seg mer og mer bort fra Herren og kunnskapen om Bibelen blir mindre og mindre vil døren til åndelig forførelse åpne seg mer og mer. Et scenario der utenomjordiske skapninger hevder at de er menneskehetens forfedre eller «guder» som fortjener å bli tilbedt blir mer og mer sannsynlig. Skriften sier at Satan vil ta i bruk alle virkemidler for å korrumpere hjerte og forstanden til folk slik at de vender seg bort fra den eneste sanne frelsesveien, som kun er gjennom tro på Jesus Kristus. Det er kun i tro på Jesu frelsesverk det finnes tilgivelse for synd. Jesus Kristus, den profeterte spiren av kvinnens ætt som vi leser om i 1. Mosebok 3, ydmyket seg selv ved å stige ned fra Himmelen for å lide som et menneske for at vi skulle bli frelst ved Hans offer. Djevelen vil bruke enhver løgn, forvrengning og forfalskning for å forvirre og forføre menneskene bort fra Den Eneste Sanne Frelsesveien………»

8. Nefilim – Hva tenkte kirkefedrene om dette? (s. 91-96)

Kirkefader

«Mange bøker, artikler og prekener som omtaler nefilimkjempene har opplevd en massiv oppblomstring det siste tiåret, men denne tolkningen av tiden før storflommen, som Bibelen beskriver, er ikke ny. Kirkens første generasjon av misjonærer, lærere og prester -noen av dem var lært opp direkte av apostlene- trodde virkelig på at gudesønnene som blir beskrevet i 1. Mosebok 6 hadde forbudt seksuelt samkvem med menneskekvinner, som gjorde dem gravide med hybride nefilimkjemper. Denne artikkelen vil ta for seg skrifter fra kirkefedre og jødiske historikere fra de første århundrer etter Jesu fødsel som også var bevisst på beretningen om nefilim.»

 


Gud knuste Satans plan!

Den lovede Messias, Jesus Kristus ble født som 100% menneske og 100% Gud. Profetien i 1. Mosebok 3:15 gikk i oppfyllelse:

«Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.»

Guds frelsesplan gikk i oppfyllelse og menneskeslekten ble reddet ved at Jesus Kristus overvant den ondes makt.

Og i troen på den oppstandne Jesus Kristus, Guds Sønn, og ved å invitere Ham til å bli Herre i sitt liv, vil hvert eneste menneske som gjør dette, få oppleve et evig liv i herlighet, hjemme i Himmelen hos Gud vår Far og vår Herre Jesus Kristus.

AMEN


 

judgement of the nephilim

Dette avslutter serien om nefilimkjempene fra nettstedet Beginningandend, men studien er langt fra over. Beginningandend er glade for å kunne kunngjøre utgivelsen av den første omfattende bibelske studien om kjempene som blir beskrevet i 1. Mosebok 6 – Judgment Of The Nephilim. Beginningandend har bidratt med en god del av sitt materiale til denne boken og den er fylt med oppsiktsvekkende avsløringer om kjempene som du ikke vil finne i noen liknende bøker om dette temaet. Judgment Of The Nephilim tar for seg hvert eneste avsnitt i Bibelen om kjempene. Blant de mange spørsmål som boken tar for seg er følgende:

1. Den bibelske lokasjonen til den himmelske portalen som englene brukte for å komme ned til det jordiske riket.

2. Hvem var den første kvinnen som fødte en nefilimkjempe?

3. Den spesifikke timingen og beskrivelsen av Guds straff over de falne englene og nefilimkjempene.

4. Hvordan returnerte nefilimkjempene etter storflommen?

5. Den bibelske forbindelsen mellom demoner og nefilim.

6. Forbindelsen til Atlantis, guder og halvguder i mytologien.

Dette er et «must» av en bok dersom du ønsker å gå enda dypere inn i dette temaet. 

Sjekk ut bokens trailer:

 

 

 

 

Reklame