Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. (1. Petersbrev 3:15)

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livsynsalternativer.

Hva sier Bibelen om det å skulle forsvare troen sin? Bør vi konfrontere mennesker når de utfordrer det vi tror på? Er det ikke bedre å unngå konflikt og trekke seg bort? Troen er da en privatsak? I denne artikkelen skal vi ta frem noen av de skriftstedene der Bibelen taler til oss om dette.

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. (Romerne 10:9-10)

I dette verset ser vi at det å bekjenne for andre at vi tror på Jesus er en viktig del av det å ta imot frelsen. Det vi tror på er jo egentlig en privatsak, men når vi har tatt imot troen på Jesus er det en nødvendighet og en trang som blir lagt i hjertet til en kristen om å spre dette fantastiske budskapet. Bibelen er tydelig på at en kristen ikke skal tie om sin tro. Jesus gav alle oss som har sagt ja til å følge ham en befaling:

«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matteus 28:18-20)

Men, det kan være tøft i møte med verden å stå for det en tror på. Det kan være tøft å løfte frem Bibelens idealer. Det kan være tøft å formidle at Bibelen er Guds ufeilbarlige skriftlige åpenbaring til oss! Heldigvis har Gud lovet å gi oss frimodighet:

I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. (Efeserne 3:12)

 Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. (Filipperne 4:13)

Så hva gjør vi når folk konfronterer vår tro? For de fleste mennesker som ikke har fått del i troens gave på Jesus Kristus, virker Bibelens budskap lite troverdig:

For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det står jo skrevet:

Jeg vil ødelegge de vises visdom,
 og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.

 Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. (1. Korinterne 1:18-25)

Bibelen forteller oss at vi skal forsvare troen vår. Vi skal rett og slett ta til motmæle mot de som konfronterer oss. Se hva apostelen Peter forteller oss:

Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger. (1. Petersbrev 3:15-16)

I Apostlenes gjerninger er det en historie som vi bør lese når vi tar for oss trosforsvar. Her leser vi om Peter og Johannes som må forsvare sin tro foran Rådet. De kunne latt være å gjøre det, men deres nød for de ufrelste og deres trang til å forkynne sannheten driver dem til å forsvare sin tro, som betyr alt for dem:

Mens de ennå talte til folket, ble de overrasket av prestene, sjefen for tempelvakten og saddukeerne, som var opprørt over at de underviste folket og forkynte oppstandelsen fra de døde ved Jesus. De pågrep dem og satte dem i fengsel til dagen etter, for det var allerede blitt sent. Men mange av dem som hadde hørt budskapet, kom til tro, og tallet på menn var nå omkring fem tusen.

 Dagen etter kom jødenes rådsherrer, de eldste og de skriftlærde sammen i Jerusalem. Også øverstepresten Annas var der, og Kaifas, Johannes og Aleksander, sammen med de andre som var i slekt med øversteprestene. De lot apostlene bli ført fram og forhørte dem: «Med hvilken kraft og i hvilket navn har dere gjort dette?»

Da ble Peter fylt av Den hellige ånd og svarte dem: «Rådsherrer og eldste i folket! Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot en syk mann og blir spurt om hvordan han er blitt helbredet, så skal dere alle, og hele Israels folk, vite dette: Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus Kristus, nasareeren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. 

 Han er steinen som ble vraket av dere bygningsmenn,
 men som er blitt hjørnestein.

Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

Da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forsto at de var ulærde menn av folket, undret de seg. De visste at de hadde vært sammen med Jesus, og da de så mannen som var helbredet, stå der sammen med dem, kunne de ikke si imot. De sendte dem ut av rådssalen og møttes for å rådslå med hverandre. De sa: «Hva skal vi gjøre med disse menneskene? De har gjort et åpenlyst under; det er klart for alle som bor i Jerusalem, og vi kan ikke nekte for det. Men dette må ikke få lov til å spre seg mer blant folk. Derfor skal vi true dem så de ikke taler til noe menneske mer i dette navnet.» De kalte dem inn igjen og påla dem å holde helt opp med å forkynne og undervise i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem: «Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.» Da truet de dem enda mer, men lot dem gå. For de fant ingen mulighet til å straffe dem så lenge hele folket lovpriste Gud for det som var skjedd. Mannen som var blitt helbredet ved dette underet, var jo over førti år. (Apostlenes gjerninger 4:1-22)

Man trenger absolutt ikke teologisk utdannelse for å drive trosforsvar (apologetikk). Dette er ikke forbeholdt teologer! Nei, trosforsvar er for alle troende. Men for å kunne forsvare troen vår trengs kunnskap. Det er ikke alltid like lett å stå i en konfrontasjon mot ateister, politisk korrekte, Jehovas Vitner, evolusjonister og liberale kristne osv. Bibelen forteller oss hvor viktig kunnskap om Guds Ord er:

Mitt folk skal gå til grunne av mangel på kunnskap. Siden du har vraket kunnskapen, vraker jeg deg som min prest. (Hosea 4:6)

Vi kan på en måte si det sånn at man ikke trenger kunnskap for å bli frelst, men kunnskap om Ordet er nødvendig for å bli bevart i troen. Vi trenger å lese i Ordet. Kroppen trenger næring. Sjelen trenger næring. Ja troen trenger næring! Heldigvis har vi en Gud som ønsker av hele sitt hjerte å dele sin visdom med oss. Bare se hva Bibelen forteller oss:

Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få. (Jakob 1:5)

Se også de oppmuntrende og betryggende ordene som Jesus forteller oss troende. Han vil lede oss i vårt trosforsvar:

Men legg dere på sinne at dere ikke behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere. For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. (Lukas 21:14-15)

Men, hvordan skal vi oppføre oss når vi diskuterer vår tro med andre mennesker? Det er fort gjort at en debatt kan bli noe opphetet og nærmest gå over i sinne. Det er nok flere enn jeg som har kjent på dette og mange av oss må nok erkjenne at trosforsvar i enkelte tilfeller er utfordrende. Det er viktig at vi tar inn over oss hva Bibelen forteller oss om måten vi skal drive trosforsvar på. Selv om det til tider kan være vanskelig, på grunn av vår menneskelige natur, å leve opp til Bibelens formaning om dette, bør vi virkelig ta Bibelens Ord til etterretning. Vi har tidligere lest følgende i 1.Petersbrev:

«Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet.» (1.Petersbrev 3:16)

Videre beskriver brevet til Kolosserne også hvordan vi skal formidle vårt trosforsvar:

Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier, være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. (Kolosserne 4:5-6)

Jeg vil oppfordre dere som leser dette om å ta til seg kunnskap og lese fra Guds Ord. Bibelen er en fantastisk bok, og i den finner du alt som trengs for å styrke din tro og all kunnskap du trenger for å utøve trosforsvar. Guds ord er Sannhet:

Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.

Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. (2.Tim 3:14-16)

Bibel.no.Logo

Det finnes flere hjelpemidler som kan hjelpe deg i ditt trosforsvar. Denne nettsiden, bibelogtro, har en rekke artikler som kan hjelpe deg i din søken. På denne siden finner du mye forskjellig innenfor de fleste kategorier. Sjekk ut denne nettsidens kategorier. I tillegg er det en rekke linker på  bibelogtro  til flotte nettsider som er nyttige og lærerike.

bibelogtro

Denne siden kan hjelpe deg med flere vanskelige temaer i ditt trosforsvar:

itro

Er det noe du lurer på i møte med evolusjonister:

Skaper

Hva svarer du i ekteskaps og homofilidebatten?

morfarbarn

Har du spørsmål knyttet til den kristne troen:

Got question

Jeg vil også oppfordre dere som kan engelsk om å ta dere tid til å se denne Bibelundervisningen. «Lær Bibelen på 24 timer» gir en fantastisk forståelse av Bibelen, av og med Dr. Chuck Missler fra Koinonia House.

learn the bible

Helt til slutt vil jeg anbefale dere å se filmene «God’s not dead». Det er til nå laget tre filmer. Utrolig bra spillefilmer som virkelig tar trosforsvar på alvor.

(Bildet øverst i artikkelen er hentet fra «God’s not dead 3» som har premiere Mars 2018) 

(Filmen «God’s not dead 2» ligger i skrivende stund ute på Netflix.)

 Sjekk ut filmene her:

gods not dead