La oss bruke fantasien og tenke oss følgende:

Det er gjort en sensasjonell oppdagelse i Israel. I fengselet der Herodes Antipas kastet døperen Johannes, er det funnet en leirkrukke i jordgulvet. I krukka var en skriftrull, skrevet av kirkeledere i Jerusalem til døperen Johannes. Brevet må forstås på bakgrunn av Matt 14:1-12; Mark 6:14-29 og Luk 9:7-9 .

Johannes 2

Mye tyder på at dersom Johannes i sin tid hadde fulgt kirkeledernes råd, hadde kirkehistorien fått en tidlig avslutning. Brevet gjengis her i sin helhet – til ettertanke:

”Kirkens ledere i Jerusalem, til vår bror i felles tro, Johannes!

Vi er kjent med at du sitter i fengsel. Gjentatte ganger har du refset Herodes for brudd på det sjette bud, fordi han har tatt sin brors hustru, Herodias. Dine anklager har gjort dem bitre. Herodes frykter nok folket. Men Herodias kan nytte enhver anledning til å få kappet hodet av deg.

Vi har drøftet situasjonen i vårt kirkelige råd. Vi håper at du vil høre på oss. Kan hende kan du slippe ut av fengselet dersom du trekker anklagene mot Herodes tilbake. Kirken er neppe tjent med en slik konflikt med øvrigheten. Skal vi kunne regne med statsstøtte og offentlig godvilje på sikt, bør vi ikke irritere folk som har makt og myndighet.

Vi vet at du ber folk om å omvende seg og søke syndenes forlatelse. Men kirkens fremste oppgave bør være å skape fred, fordragelighet og fellesskap. Da bør vi ikke ergre folk. De liker ikke å høre at de er syndere. Det svekker selvfølelsen. Alle er jo skapt av Gud og er hans barn. Å tale om omvendelse kan få noen til å tro at de er på feil vei. Omvendelsesforkynnelse skaper skille mellom folk. Det strider mot tidens likestillingsidealer. I kirken kan vi ikke ha et A-lag og et B-lag. Det er diskriminerende. Målet må være en åpen kirke der alle føler seg hjemme. Tenk alvorlig over dette, Johannes.

Vi lever i en tid da hvert enkelt menneske ønsker å tro og leve som de vil. Skal kirken overleve, må den tilpasse seg. Skal kirken vinne verden, må den komme verden i møte. Vi har lagt mye vekt på dette foran høstens kirkemøtet. Det sjette bud skaper konflikter. Vi må akseptere to syn. Mange av oss mener at det er helt i orden at prester og yppersteprester lever i homofilt samliv. Ja, noen yppersteprester mener at homofile bør kunne inngå ekteskap. Men fortsatt finnes fundamentalister som holder seg til de gamle skriftene og er sterkt imot.

Skal enheten bevares, er det viktig å tolerere begge syn. Guds kjærlighet kommer til syne ved at vi viser menneskelig toleranse. Da er ulike oppfatninger intet problem. Vi bør stå sammen om å forkynne at ingen trenger å frykte en kjærlig Gud.

Vi er klar over at Jesu forkynnelse er problematisk på dette punkt. Han har talt om den brede og smale vei. Han advarer imot vranglærere og evig fortapelse. Han sier at få finner veien til frelse. Han har ikke opphevet Guds bud, men skjerpet dem. Vi vil si: Jesus er fin som forbilde på mange måter. Men ikke alt han har sagt, egner seg på kirkens talerstol. Målet er jo å få bredest mulig samling om kirken. Da må ingen få så tvil om at Guds evige kjærlighet inkluderer alle.

Jesus har skaffet seg disipler. De kan bli et problem i fremtiden, dersom noen skulle tillegge dem en spesiell apostolisk autoritet. Flere av dem er jo ulærde fiskere. Det skal mye teologisk innsikt til for å kunne tolke gamle skrifter slik at de fungerer i en ny tid. Da må man ikke henge seg opp i lære og ordlyd, men søke tolkninger som kan få bred oppslutning.

Her er mye å snakke om. Men akkurat nå er vi mest opptatt av at du kommer deg trygt ut av fengselet. Jesus har kalt deg den største som er født blant mennesker. Det ville være meningsløst om akkurat du skulle miste livet nå, bare på grunn av unødvendig påståelighet.

Ta en fornuftig avgjørelse! Nytolk det sjette bud slik at ingen blir støtt – for Kirkens skyld! Mist ikke hodet, Johannes!”

Etterskrift: Johannes Åpenbaring 20:4

«Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord….»

Johannes 1

Skrevet av Jon Kvalbein


Johannes 4