Spørsmålet om hvem erkeengelen Mikael er dukker stadig opp dersom du søker på internett eller kommer i samtale/diskusjon med Jehovas Vitner eller Syvendedagsadventistene. Vet du nok om Mikael og hvem han er til å kunne gå inn i en samtale/diskusjon med noen fra disse trosretningene? Mest sannsynlig har du ikke tenkt så mye over dette, men kunnskap om hvem erkeengelen Mikael er kan være vesentlig i en debatt mot disse trosretningene.

I 1. Tessaloniker 4:16 snakkes det om Guds sønn, Jesus Kristus, og det sies at han skal rope «med en erkeengels røst».  Dette gjør at noen trosretninger trekker den slutning at engelen Mikael er identisk med Jesus Kristus. Kristendommens hovedstrømmer vil imidlertid avvise et slikt syn og vil hevde at dette er en metafor, siden Kristus heller blir ansett som én av tre personer innen selve guddommen, helt adskilt fra englene.

Syvendedagsadventistene mener at Mikael er den samme som Jesus. De mener at Mikael var den samme som «Ordet» i Johannesevangeliet kapittel 1, som alle ting ble skapt ved. De mener imidlertid at han er en del av treenigheten og derfor ikke en engel i vanlig forstand.

Jehovas Vitner identifiserer også Mikael med Jesus. De peker på at navnet betyr «øverste engel», og at uttrykket aldri finnes i flertall i Bibelen. Selv om ordet bare forekommer to ganger i bibelteksten, mener de at dette antyder at det kun finnes én erkeengel. De henviser til Daniel 10:13, 10:20, 12:1 og Judas 1:9 som de mener identifiserer Mikael som erkeengel. I Matteus 28:18 sier Jesus: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.» Dette gjør at Jehovas Vitner trekker den slutning at erkeengelen Mikael er identisk med Jesus Kristus.

Erkeengelen Mikael er den eneste av englene som i Bibelen klart omtales som erkeengel. Av alle englene som er omtalt i Bibelen så er kun to nevnt ved navn i den protestantiske Bibelens kanonMikael og Gabriel.  I Den katolske kirkes kanon nevnes også Rafael med navn i Tobits bok. I tillegg nevnes også Uriel ved navn i Den ortodokse kirkes kanon i 4. Esra. I 1. Enoksbok kapittel 9, som er en del av den etiopisk-ortodokse kirkes kanon, nevnes det at de fire erkeenglene er Mikael, Uriel, Rafael og Gabriel. Disse bøkene som her nevnes tilhører det den protestantiske kirken kaller for De gammeltestamentlige apokryfer eller Deuterokanoniske bøker. Innenfor koptisk kristendom regnes Mikael som «Guds hærfører og den fremste av de sju erkeenglene som står foran Gud.» Boken om erkeengelen Mikaels innsettelse er en koptisk tekst fra 400- eller 500-tallet.

Mikael3

Mikael (navnet betyr «Hvem er som Gud?») er den erkeengelen som er lederen for de englene som er trofaste mot Gud. Han leder dem i den seierrike kampen mot Satan og alle hans falne engler til forsvar for alle Guds venner. Helt fra begynnelsen av kristendommens historie er det vitnesbyrd om ærbødighet for ham, og han ble også æret av jødene. Han regnes som en av de sju englene som står for Guds trone (Tob 12:15 og Åp 8:2-5). I den østlige ritus og mange andre steder regnes han som den fremste blant alle englene, «serafenes fyrste». I Daniels bok omtales han som «en av de fremste fyrstene» (10,13 ) og «den store fyrsten» (12:1). Judasbrevets vers 9, hvor han omtales som «erkeengelen», siterer sannsynligvis en del fra det apokryfe jødiske verket «Moses’ himmelfart» som har gått tapt. I den velkjente fortellingen i Johannes’ Åpenbaring (12,7-9) kan man lese hvordan Mikael og hans engler kaster den ildrøde drage med syv hoder og ti horn ut fra himmelen, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderiket.

Mikael2

Er Jesus erkengelen Mikael?

Nei, Jesus er ikke erkeengelen Mikael. Ingen steder i Bibelen blir Jesus identifisert som Mikael (eller andre engler for den saks skyld). La meg presisere litt her. Vi kan, utfra de opplysningene Bibelen gir oss, stadfeste at flere ganger når «Herrens engel» blir nevnt i Det Gamle Testamentet er det Jesus som åpenbarer seg. Han lar seg tilbe og vi kan med sikkerhet vite at dette ikke er en «vanlig engel» da Bibelen i Åpenbaringsboken er helt tydelig på at det bare er Herren man skal tilbe:

Jeg kastet meg ned for engelens føtter og ville tilbe ham. Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!» Jesu vitnesbyrd er Ånden i profetordet. (Johannes Åpenbaring 19:10)

Jeg, Johannes, er den som hørte og så alt dette. Da jeg hadde hørt og sett det, kastet jeg meg ned for føttene til engelen som hadde vist meg dette, og ville tilbe ham. Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken profetene og de som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe!» (Johannes 22:8-9)

Dette kan du lese mer om her: Jesus Kristus i Det Gamle Testamentet

Hebreerbrevet gjør en tydelig forskjell mellom Jesus og englene:

For aldri har Gud sagt til noen engel: «Du er min Sønn, jeg har født deg i dag.»

Eller, som det også står: «Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg.» 

Og når han på nytt fører den førstefødte inn i verden, sier han: «Alle Guds engler skal tilbe ham.»

Om englene sier han: «Han gjør sine engler til vinder, sine tjenere til flammende ild.» 

Men om Sønnen: «Din trone, Gud, står til evig tid, din herskerstav er rettferdighetens septer.» (Hebreerne 1:5-8)

Hierarkiet til de himmelske vesenene blir tydeliggjort i dette avsnittet – englene tilber Jesus, som Gud, og Han er verdig all tilbedelse. Ingen engler har blitt tilbedt i Skriften; derfor kan ikke Jesus være Mikael. Englene blir også kalt for «gudesønnene» (1. Mosebok 6:2-4; Job 1:6; 2,1; 38:7), men Jesus er Guds Sønn (Hebreerne 1:8; Matteus 4:3-6)

Mikael1

Erkeengelen Mikael er kanskje den mektigste av alle englene . Mikael er den eneste engelen i den protestantiske Bibelens kanon som blir titulert som erkeengelen (Judas 1:9). Erkeengelen Mikael er dog bare en engel, han er ikke Gud. Den klare forskjellen på makten og autoriteten til Mikael og Jesus kan vi se ved å sammenlike Matteus 4:10, der Jesus irettesetter Satan, og Judas 1:9 der erkeengelen Mikael ikke våget å spotte og dømme djevelen, men ba Herren om at Han skulle refse ham. Jesus er inkarnasjonen av Gud (Johannes 1:1 og 14). Erkeengelen Mikael er en mektig engel, men fortsatt bare en engel.

Vi kan i tillegg ta med en historie fra 1. Enoksbok 9:1-5 der de fire erkeenglene samtaler med Gud:

Erkeenglene ser menneskene lide under vekternes urett

Da skuet Mikael, Uriel, Rafael og Gabriel ned fra himmelen og så alt blodet som ble
utgydt på jorden, og all den urett som ble gjort på jorden. Og de sa til hverandre: Hør ropet fra deres skrik om hjelp! Mennesketom roper jorden inntil himmelens porter. Og nå til dere, dere himmelens hellige, klager menneskenes sjeler, idet de sier: Bring vår sak for Den Høyeste! Og de sa til kongenes Herre: Du er herrenes Herre og gudenes Gud og kongenes Konge, og din herlighets trone består i all evighets slekter, og ditt navn er hellig og høylovet i all evighet. Du har skapt alt, og makten over alt er hos deg, og alt er åpenbart og klarlagt for deg. Du ser alt, og der er intet som kan skjules for deg.

Det er helt åpenbart ut fra denne teksten at Mikael ikke er Jesus. Mikael og de andre erkenglene henvender seg til herrenes Herre og gudenes Gud og kongenes Konge, ja til Han som har en herlighets trone som består i all evighets slekter og  som har makten over alt. Det er ingen tvil om at de henviser seg til Jesus. Det kan vi bevise med disse få Bibelversene:

Jesus er herrenes Herre og kongenes Konge:

De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste. (Johannes Åpenbaring 17:14)

Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes konge og herrenes herre. (Johannes Åpenbaring 19:16)

Jesus er Gud og Hans trone består til evig tid:

Men om Sønnen: Din trone, Gud, står til evig tid, din herskerstav er rettferdighetens septer. (Hebreerne 1:8)

Jesus har all makt:

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. (Matteus 28:18)

I tillegg kan vi lese i Johannes 10 at jødene ville steine Jesus fordi de mener Han begår gudsbespottelse ved å hevde at Han er Gud:

«Jeg og Far er ett.» Da tok jødene igjen opp steiner for å steine ham. Jesus sa til dem: «Jeg har vist dere mange gode gjerninger fra Far. Hvilken av dem vil dere steine meg for?» Jødene svarte: «Vi steiner deg ikke for noen god gjerning, men for gudsbespottelse: Du som er et menneske, gjør deg til Gud.» (Johannes 10:30-33)

mikael4

Vi tar også med en historie fra Adamsbøkene der vi tydelig ser at Mikael ikke er Jesus Kristus. Her forteller erkeengelen Mikael om «den høyt elskede Kristus, Guds sønn komme til jorden» til Eva og Seth. Det er åpenbart at Mikael ikke snakker om seg selv. Følgende kan vi lese i boken Adams og Evas liv vers 41 og 22:

«Men da de i mange timer hadde bedt og bønnfalt, se, da viste engelen Mikael seg for dem og sa: «Jeg er sendt til dere av Herren. Jeg er innsatt av Herren over det
menneskelige legeme. Jeg sier til deg, Seth, du Guds mann, du må ikke gråte, idet du
ber og bønnfaller om oljen fra barmhjertighetens tre, for at du kan salve din far Adam for smertene i hans legeme.

For jeg sier deg, du kan på ingen måte få av den unntatt i de siste dager, når 5500 år er omme. Da skal den høyt elskede Kristus, Guds sønn komme til jorden for å
oppvekke Adams legeme og sammen med ham oppvekke de dødes legemer. Og Guds
sønn skal selv komme og bli døpt i Jordans flod. Og når han stiger ut av Jordans vann, da skal han salve alle som tror på ham med sin barmhjertighets olje. Og
barmhjertighetens olje skal være fra slekt til slekt for dem som blir gjenfødt av vann og den Hellige Ånd til et evig liv. Deretter skal den høyt elskede Guds sønn, Kristus, stige ned til jorden og føre din far Adam inn i paradiset til barmhjertighetens tre.»

For å lese mer om bibelske beviser på at Jesus er Gud: Den som ikke bekjenner at Jesus er Gud, er av ånden til Antikrist

La oss se litt nærmere på hvem erkeengelen Mikael er

Erkeengelen Mikael blir beskrevet i Bibelen, i Daniels bok, Judasbrevet og i Johannes Åpenbaring som en krigsengel som er engasjert i åndelige kamper. Ordet «erkeengel» betyr «engel med den høyeste distinksjon». De fleste englene i Bibelen blir beskrevet som budbringere, Mikael blir beskrevet i alle disse tre bøkene som stridende i kamp, som kjemper mot onde ånder og mørke åndskrefter (Daniel 10:13; 20; Judas 1:9; Johannes Åpenbaring 12:7). Vi har ikke en full beskrivelse av noen av englene, og bare to er nevnt i vår protestantiske kanon. Gabriel er som nevnt den andre. Skriften gir oss bare små hint om deres handlinger ved hendelser knyttet til menneskeheten, men vi kan med trygghet si at erkeengelen Mikael er en mektig skapning!

Til tross for sin store makt, er Mikael fortsatt totalt underdanig Herren. Hans avhengighet av Herrens kraft ser vi tydelig i Judas 1:9. De rettferdige englene har en rang og er underdanig for autoritet, og av den grunn blir de brukt som et bilde på en hustrus hengivenhet og underdanighet til sin ektemann. (1. Korinter 11:10). Tatt i betraktning styrken til erkeengelen Mikael blir hans avhengighet og underdanighet til Herren enda mer vakkert. Dersom en engels underdanighet er et argument for en kvinnes underdanighet, kan vi se at den ikke er ment for å ta bort kvinnens styrke, hensikt og verdi.

Profeten Daniel blir fortalt at erkeengelen Mikael er «den store fyrsten som står ved dine landsmenns side» (Daniel 12:1). Daniels landsmenn er jødene, og det faktum at Mikael beskytter dem viser at Gud har satt ulike hellige engler over de forskjellige land og folkegrupper. Demonene ser ut til å ha et liknende hierarki (Daniel 10:19). Det faktum at Mikael er en «stor fyrste» indikerer at han har stor autoritet i den åndelige verdenen. Det finnes også flere, Daniel 10:13 sier at Mikael er «en av de fremste fyrstene.» 

Erkeengelen Mikael har, ser det ut som, en viktig rolle i endetidens hendelser. Daniel ble fortalt av Herrens engel at i løpet av endetiden ville Mikael stå frem og det vil bli en tid med problemer som verden aldri har sett før – en referanse til Den store trengsel/Herrens dag (Daniel 12:1). Israel er garantert beskyttelse i løpet av denne tiden. Vi leser også følgende i forbindelse med denne tidsepoken: «Mange av dem som sover i jorden, skal våkne, noen til evig liv, andre til spott og evig avsky.» (Daniel 12:2)

Kirkens bortrykkelse vil skje «når erkeengelen roper»(1. Tessaloniker 4:16); dette er nok en referanse til Mikael, men Skriften navngir ham ikke her. Dette skriftstedet blir også oversatt slik: «For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydene rop, med overengels røst…» (1. Tessaloniker 4:16 NB). Da er det tydelig at det brukes en metafor, ved at Herrens røst lyder like kraftig som overengelens. 

Den siste gangen erkeengelen Mikael blir nevnt er i Johannes Åpenbaring 12:7. I løpet av Den store trengsel bryter «det ut en krig i himmelen». Mikael og hans engler kjemper mot dragen, og dragen og hans engler kjemper tilbake. Mikael og hans himmelske hær overvinner dragen (Satan) og Djevelen blir kastet ned til jorden. Der går Satan rasende til krig «mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus.» (Johannes Åpenbaring 12:17)

Det foregår en åndelig krig om menneskenes hjerter og sjel. Erkeengelen Mikael er en stor fyrste som beskytter Israel, og som underdanig tjener Gud ved å føre krig mot Satan. Djevelen kan utføre sitt verste, men han er ikke sterk nok, og han ble «ble overvunnet» av Himmelens hærstyrke. (Johannes Åpenbaring 12:8)

Reklame