Den Hellige Ånd er Gud. Slik som Faderen er Gud og Sønnen er Gud, slik er også den Hellige Ånd Gud. Det er bare en Gud. Og Gud er en (5. Mos. 6,4). Denne ene, eneste Gud er samtidig tre personer (se bl.a. Matt. 28,19). Men det er ikke tre guder, men en Gud. Vi sier at det er tre personer i Gud. Med person mener vi ikke en side ved Gud, en egenskap eller en del, men noe selvstendig som er til i seg selv.

Hvem er Den Hellige Ånd?

Han er den tredje personen i den treenige Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Vi kaller han ‘Den Hellige Ånd’ for å skille han fra alle andre ånder, og for å markere at han er hellig i sitt vesen – at han er høyt opphøyet over oss syndige og skrøpelige mennesker.

Det er mange misforståelser om identiteten til Den Hellige Ånd. Noen ser på Den Hellige Ånd som en mystisk kraft. Andre forstår Den Hellige Ånd som den upersonlige makten Gud gjør tilgjengelig for tilhengere av Kristus. Hva sier Bibelen om identiteten til Den Hellige Ånd? Enkelt sagt – Bibelen sier at Den Hellige Ånd er Gud. Bibelen forteller oss også at Den Hellige Ånd er en person, et vesen med forstand, følelser, og en vilje.

Det faktum at Den Hellige Ånd er Gud er tydelig sett i mange bibelpassasjer, for eksempel Apostlenes gjerninger 5,3-4. I disse versene spør Peter Ananias om hvorfor han hadde løyet til Den Hellige Ånd og forteller han at “Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for.” Det er en klar erklæring om at det å lyve til Den Hellige Ånd er å lyve til Gud. Vi kan også vite at Den Hellige Ånd er Gud fordi Han besitter egenskapene eller karakteristikkene til Gud. Det faktum at Den Hellige Ånd er allestedsnærværende er for eksempel sett i Salmenes bok 139,7-8; “Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd, hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, er du der, rer jeg leie i dødsriket, er du der.” I Første Korinterbrev 2,10-11 ser vi også den allvitende karakteristikken hos Den Hellige Ånd; “Det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud.”

Vi kan vite at Den Hellige Ånd faktisk er en person fordi Han besitter en forstand, følelser, og en vilje. Den Hellige Ånd tenker og vet (1 Kor 2,10-11). Den Hellige Ånd kan sørge (Ef 4,30). Ånden går i forbønn for oss (Rom 8,26-27). Den Hellige Ånd tar beslutninger ifølge Hans vilje (1 Kor 12,7-11). Den Hellige Ånd er Gud, den tredje “personen” i Treenigheten. Som Gud, kan Den Hellige Ånd virkelig funksjonere som den Talsmannen og Rådgiveren som Jesus lovte Han skulle være (Joh 14,16 og 26 og 15,26).

Kan en ånd være personlig?

Det høres kanskje litt luftig ut med ånd. Ordet for ‘ånd’ på gresk er ‘pneuma’, som vi kanskje kjenner i noen fremmedord. Det kan også oversettes med ‘pust’, ‘ånde’. Når vi tenker på vår pust, vår ånde, så er det bare luft. Men Guds Ånd er en person, like mye som Faderen og Sønnen er det. Jesus kaller ham for ‘talsmannen’, og han bruker det personlige pronomenet ‘han’ når han omtaler Ånden.

Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. (Joh 15:26)

Videre sier Jesus om Åndens oppgave:

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. (Joh 14:26)

Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. (Joh 16:13)

Å lære og å veilede er en oppgave for en person. Så Ånden er en person, som kan tenke, tale og handle.

Den Hellige Ånd er ikke opptatt av seg selv, men av Jesus. Den Hellige Ånd vil ikke at vår oppmerksomhet skal være rettet på han, men på Jesus. I Joh. 15,26 sier Jesus at talsmannen, sannhetens Ånd, skal vitne om ham. Og i 16,14 at han skal herliggjøre Jesus. Når Jesus blir kjær og umistelig for en fattig synder, er det Den Hellige Ånd som har fått gjøre sin gjerning i dette mennesket.

Den hellige ånd 2

Hvorfor kalles han da Ånden?

Det sier noe fint om Åndens karakter, om forholdet mellom Gud Fader og Guds Ånd. Når vi puster på noe, kommer det jo fra vårt indre, fra oss selv. Samtidig representerer det en kraft når vi blåser på noe. Slik formidler Ånden kraft fra Gud der han er i virksomhet.

Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. (Apg 1:8a)

Sikter Jesus her til en spesiell anledning (Apg.1:8)?

Jesus sa dette like før han for opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag. Vi vet at det da var 10 dager igjen til pinse, da Den Hellige Ånd ble gitt på en ny måte i forhold til slik det var i den gamle pakt.

Den Hellige Ånd er like evig som Faderen og Sønnen. Han var som dem i full virksomhet gjennom Det gamle testamente. Men da virket han først og fremst ut fra helligdommen – tabernaklet og templet – og gjennom utvalgte redskaper, slik som gudfryktige profeter, konger og yppersteprester.

For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd. (2.Pet 1:21)

Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. (Joh 14:16)

Denne kraftutrustningen lovet Jesus før han fòr opp til himmelen, og den ble virkeliggjort på pinsedag.

Den hellige ånd 3

Den Hellige Ånd blir også kalt ‘talsmannen’ – hva betyr det?

Ordet som er oversatt med ‘talsmann’ betyr en som er tilkalt for å hjelpe i en vanskelig sak. Derfor kan det også oversettes med ‘advokat’, ‘hjelper’ eller ‘trøster’. Vi bruker jo også ordet talsmann i visse situasjoner i dagens samfunn. Når Den Hellige Ånd er talsmann, er han det på tre måter:

  • Han er Guds talsmann overfor oss.
  • Han er vår talsmann overfor Gud.
  • Han er vår talsmann overfor verden – altså ikke-kristne mennesker. Jf. 1Kor 2:4; Apg 4:8

Kan vi si mer om hva som er Åndens oppgave?

Jesus utdyper dette mer :

Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. (Joh 16:8-11)

Den Hellige Ånd skal altså overbevise verden – de vantro – om synd. Det er ikke mulig for oss å innse at vi er fortapte syndere i oss selv uten ved Den Hellige Ånd.

Heldigvis stopper ikke Jesus der. Han sier også at Den Hellige Ånd skal overbevise oss om Jesu rettferdighet, om hans frelse. Han skal herliggjøre Jesus – altså gjøre Jesus stor for oss, slik at troen på Jesus blir skapt i vårt hjerte. Vi er helt avhengig av Den Hellige Ånd for å komme til tro på Jesus og bli frelst.

Videre hører vi om at Den Hellige Ånd bor i vårt hjerte og ber for oss som tror på Jesus. Det er en veldig trøst. Her er det en som kjenner oss innenfra og som vet hva vi trenger. Han «går i forbønn for oss med sukk som ikke kan rommes i ord». (Rom 8:26b)

Har du Den Hellige Ånd? Alle Guds barn, har Ånden. Han er et pant på at et menneske er en kristen, at han tilhører Jesus (1. Kor. 1,22). Et menneske får den Hellige Ånd i samme stund som han kommer til troen. I samme øyeblikk som en blir en kristen, blir barn av Gud, får en Ånden i hjertet (Ef. 1,13-14). Det går ikke an å ha litt av en person. Enten eier du ham helt og fullt, med alt det han er og har, eller du eier ham ikke. Slik er det også med Den Hellige Ånd. Enten eier du ham helt og fullt, eller så eier du ham ikke. Det går altså ikke an å ha mer eller mindre av Ånden.

«Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til.» (Rom. 8,9)

De som ikke har Den Hellige Ånd, hører ikke Jesus til. Når det gjelder om du har Ånden eller ikke, er altså det avgjørende spørsmålet: Hører du Jesus til? Er du født på nytt og dermed et Guds barn?

Den Hellige Ånd virker også et hellig liv i oss som tror på Jesus – det vi kaller ‘helliggjørelse’. Det innebærer at vi blir mer preget av Jesus etter hvert som vi lever med han og for han. Jf. Ef 5:18-20.

Den Hellige Ånd er også gitt oss for å utruste oss til tjeneste. Luk 4:14; Apg 10:38.

Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner… (Apg 1:8a)

Dette gjelder også oss som tror på Jesus i dag.

Derfor er det slik at der Den Hellige Ånd får virke, står spørsmålet om å bli evig berget alltid sentralt. Og frelseren Jesus Kristus blir alltid herliggjort. Hva det vil si at Jesus blir herliggjort forklarer Jesus selv i Joh. 16,14: «Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.» Det som er Jesus sitt er først og fremst den fullbragte frelse. Når Ånden får forkynne Jesu stedfortredende liv, forsoning og oppstandelse slik at det når vårt hjerte, blir Jesus herliggjort. Da blir denne fullbragte frelsen dette menneske sin eiendom, det fødes på nytt, blir Guds barn og får Gud til Far. Og Guds barn blir holdt på himmelveien.

Da får Ånden gjøre sin gjerning mellom oss. Han knytter oss til Jesus for tid og evighet. Det er et sikkert kjennetegn på Åndens virke og sann kristendom at Jesus er kjær for hjertene. Da samstemmer vi med ordet i 2. Kor. 6,10 at vi er slike som ikke har noen ting, men likevel eier alt. Ja, alt eier jeg i Jesus. Derfor sa Jesus en gang i samtale med noen jøder: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg.» (Joh. 8,42). Der hadde ikke Den Hellige Ånd fått gjort sin gjerning. De stod Jesus imot og var ikke Guds barn. Lykkelig er den som eier Jesus og lar seg nøye med ham. Da har Ånden fått utrettet det han ville.

Hva er Åndens hovedoppgave?

Åndens hovedoppgave er å herliggjøre Jesus, forherlige han – gjøre Jesus stor og kjær og umistelig for oss. Joh 16:14.

Det kan vi bruke som en målestokk på åndelighet, når vi skal vurdere om noe er ekte:

Hvem er det som blir stor her – er det Jesus, eller en annen? Husk at Den Hellige Ånd er ikke opptatt av seg selv, men av Jesus. Den Hellige Ånd vil ikke at vår oppmerksomhet skal være rettet på han, men på Jesus.

Den hellige ånd 1

Kort oppsummering – hvem er Den Hellige Ånd?

Den Hellige Ånd er en person i den treenige Gud, som er gitt oss av Faderen, etter at Sønnen, Jesus Kristus, hadde fullbrakt frelsen for syndere.

Hans hovedoppgave er å overbevise oss om synd, slik at vi ser at vi trenger Jesus som vår Frelser. Samtidig tar han bolig i våre hjerter for å gi oss kraft i kristenlivet og for å be for oss.

Bli fylt av Ånden står det i Ef. 5,18. Ja, du som tror på Jesus: La Den Hellige Ånd få mer plass i livet ditt. Det skjer når du blir enda mer avhengig av Jesus. Da vil din egen avmakt, synd og udugelighet bli mer og mer åpenbart, men du vil også se mer og mer av rikdommen i Jesus – og og at den rikdommen er din!

Kilder: Bibelsk Tro Artikkel nr 7 av Finn-Widar Knutzen fra blad nr 3-1999, www.gotquestions.org, www.foross.no av Johnny Vågen