I denne undervisningen tar vi utgangspunkt i Lukas kapittel 3 og 4.

Jesus var omkring tretti år gammel da han begynte sin gjerning. Han ble holdt for å være sønn av Josef, som var sønn av Eli……..sønn av Enosj, sønn av Set, sønn av Adam, sønn av Gud. (Lukas 3:23 og 38)

Lukas 3:23-38 viser oss Jesu ættetavle. Ifølge denne ættetavlen er Jesus 77 slektsledd fra Gud.

Hvorfor er Jesus akkurat 77 slektsledd fra Gud? Tilfeldig? Hva er betydningen av dette?

Adam ble skapt i Guds bilde. Ifølge Paulus i 1. Korinter 15:45-49 var Adam det første mennesket, en levende sjel, et naturlig menneske fra jorden, skapt av jord. Slik Adam var, slik er også vi. Vi er født i Adams bilde.

Men, Jesus var den siste Adam, Han ble en ånd som gir liv, det åndelige mennesket, det andre mennesket, fra Himmelen. Vi vil også bære bildet av denne himmelske mannen. Jesus er Guds bilde.

Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen. Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde. (1. Korinter 15:45-49)

I hovedsak sier Paulus at Jesus er åpenbaringen av den åndelig perfekte mannen. Jesus er det mennesket som Gud alltid har hatt intensjoner om at et menneske skal være.

Nesten alle som studerer tall i Bibelen konkluderer med at nummer 7 symboliserer åndelig perfeksjon. Eller, slik noen andre sier at tallet 7 kun betyr perfeksjon. Det er også ganske vanlig at en duplikasjon av tall, i dette tilfellet 77, intensiverer tallets betydning. Således kan man si at Jesus som det 77’ende slektsleddet fra Gud intensiverer menneskets åndelige perfeksjon.

Men, vi kan også se på 77 som 7×11. Sju og elleve er de eneste to faktorene av 77.

Dersom du googler betydningen av tallet 11 i Bibelen vil du se at de fleste fremhever at tallet betyr uorden, kaos eller ufullkommenhet. Jeg tror at dette stemmer, men jeg tror også at det finnes en annen betydning av tallet 11 som er mer aktuelt når det gjelder Jesus.

Den første gangen vi finner tallet 11 er i 1. Mosebok 37:9. Konteksten i det avsnittet er Jakobs drøm eller åpenbaring av hvem han er og hva han skal gjøre.

5. Mosebok 1:2 sier at det var en elleve dagers reise fra Horeb til Kadesj-Barnea. Horeb betyr tørt land eller ørken. Det var bokstavelig talt et tørt sted. Kadesj-Barnea betyr et hellig rensende sted som man vandrer til, eller et hellig sted i ørkenen som man går til. Kadesj-Barnea var en oase med vann midt i ødemarken. Så det tok 11 dager å gå fra et tørt sted til et sted med vann. Vann representerer ofte en åndelig åpenbaring. Så 11 dager var det det tok å komme til et sted der ting kunne bli åpenbart.

Det var også til de elleve disiplene Jesus, etter sin oppstandelse, gav åpenbaringen av hele Skriften, som var at menneskesønnen, Kristus, måtte lide, bli avvist, bli korsfestet og stå opp fra det døde tre dager senere.

Så tallet 11 kan også henvise til en åpenbaring.

Så da kan vi si at det 77’ende slektsleddet, Jesus, er Guds åpenbaring av det åndelige perfekte mennesket. Kolosserne 1:15 sier: «Han er den usynlige Guds bilde,
den førstefødte før alt det skapte.» Og Hebreerne 1:3 sier: «Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen.»

Det finnes også en annen viktig betydning av at Jesus er 77 slektsledd fra Gud.

Lamek var 7 slektsledd fra Adam gjennom Kain. Vi kan tenke oss Lamek som perfeksjonen eller fullkommenheten av den falne slektslinjen.

Hva var resymèet til Lamek fra det falne slektstreet?

1. Mosebok 4:23-24 sier: Lamek sa til sine koner: «Ada og Silla, hør på meg, Lameks koner, lytt til mine ord: En mann dreper jeg for et sår, en gutt for en skramme. Kain skal hevnes sju ganger, men Lamek syttisju ganger.» 

Gjennom Lamek, det falne slektstreet til Kain, ser vi at tallet 77 er relatert til den komplette hevnen. Denne hevnen står ikke i stil til udåden som blir gjort da Lamek vil drepe dersom noen slår ham.

Men, Jesus forandrer betydningen av tallet 77 totalt ved å henspeile det til betydningen av tilgivelse og ikke hevn.

Døperen Johannes kom for å forberede grunnen for Jesus. Han var en røst som ropte i ødemarken.

Hvordan gjorde han det?

Lukas 1:77 sier at Johannes skulle «gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt.» 

Og han dro rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. (Lukas 3:3)

Så i Lukas 4:18-19 proklamerer Jesus sitt oppdrag ved å sitere fra Jesaja: «Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.»

I disse versene er det greske ordet for frihet det samme ordet som eksplisitt blir oversatt til tilgivelse alle andre steder i Det nye testamentet. Oppdraget til Jesus var tilgivelse.

Så Jesus var 77 slektsledd fra Gud, åpenbaringen av et åndelig perfekt menneske, bildet av den usynlige Gud, den eksakte fremtoningen av Guds natur, som forvandlet den totale hevnen fra det falne mennesket, som vi så hos Lamek som vil hevne 77 ganger, til en komplett og endelig tilgivelse.

Derfor sier Matteus 18:21-22: Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!

De norske oversettelsene har valgt å oversette med sytti ganger sju, mens endel engelske oversettelser har oversatt med syttisju ganger. (Dette kan du lese mer om her.)

77 Jesus

Så resultatet av at Jesus som det 77’ende slektsleddet fra Gud, den perfekte åpenbarelsen av Guds natur i mennesket, var anger og tilgivelse av synd.

Lukas 24:45-47 sier: Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem.

Kilde: http://livingroomtheology.com


Les også:

Bibelen, mennesket og tallmystikken