KONSEKVENSER: Oppløsningen av mor-far-barn-relasjonens unike betydning åpner en demning og fører til en lang rekke dramatiske og ubibelske konsekvenser.

Skrevet av Øivind Benestad, daglig leder i Stiftelsen MorFarBarn, publisert først på DagensDebatt.no

Morfarbarn

I 2017, vedtok Kirkemøtet i Den norske kirke en likekjønnet liturgi og lære om ekteskapet. I løpet av det siste året er mye sagt og skrevet om det skjebnesvangre vedtaket.

På årsdagen for Kirkemøtets vedtak vil jeg gjerne oppsummere noen av de aller viktigste grunnene til at den nye læren er «kirkesplittende vranglære», slik en bispeutredning formulerte det i 1997.

1. Ekteskapsforståelsen.

a) Bibelen er krystallklar på at ekteskapet er Guds skaperordning for mann og kvinne – innstiftet av Gud og bekreftet av Kristus og apostlene. I Bibelen finnes det ikke ett eneste unntak på at ekteskapet kan være noe annet enn mellom mann og kvinne.

Ekteskapet har eksistert fra tidenes morgen. Det er en før-statlig institusjon. Verken politikere eller kirkeledere har derfor definisjonsretten over ekteskapet, eller mandat til å omdefinere det i sine grunnvoller.

b) Den kjønnsnøytrale ideologien hevder at ekteskapet er en sosial konstruksjon, altså en menneskelig oppfinnelse og ordning som politiske og religiøse ledere fritt kan omdefinere når de måtte ønske det. Dette kolliderer med Bibelens entydige budskap om ekteskapet.

2. Forståelsen av kjønn, seksualitet og samliv.

a) Gud skapte mennesket som to kjønn, som kvinne og mann. Ifølge Bibelen er kjønnspolariteten mellom kvinne og mann grunnleggende for seksualiteten og dens rammer, for unnfangelse, foreldreskap og barn.

b) Den kjønnsnøytrale ideologien oppløser Bibelens lære om kjønn og seksualitet, om unnfangelse og foreldreskap, om familie og barn, med mer. Betydningen av mann og kvinne, mor og far blir bagatellisert. Man opererer med et mangfold av kjønn og med dusinvis av kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk. LLHs nye navn er informativt: «FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.»

3. Mor-far-barn-relasjonen.

a) Bibelen lærer at den biologiske mor-far-barn-relasjonen er unik og står i en særstilling. Alle mennesker er født ved sæd fra far og egg fra mor. Mor-far-barn-relasjonen er derfor vesensforskjellig fra alle andre relasjoner. Verken mor eller far er overflødig. Barn har en gudgitt rett til sin egen mor og far.

b) Den kjønnsnøytrale ideologien benekter at relasjonen mellom mor, far og barn er unik. Denne relasjonen blir kun definert som én variant blant andre likestilte normalvarianter.

Oppløsningen av mor-far-barn-relasjonens unike betydning åpner en demning og fører til en lang rekke dramatiske og ubibelske konsekvenser. En av dem er at voksne gir seg selv rett til å få barn på kunstig vis, mens barn mister retten til sin egen mor og/eller far.

4. Barnemarkedet.

a) Bibelen lærer at barn er en gave fra Herren, ikke en rettighet eller en handelsvare.

b) Den kjønnsnøytrale ideologien gjør barn til en rettighet og legitimerer barnemarkedet, hvor man handler med sæd og egg, donorer og surrogatmødre. Bakgrunnen for dette er at planlagt farløshet og/eller morløshet er en naturlig og helt nødvendig del av den kjønnsnøytrale ideologien. Når barn blir en rettighet for likekjønnede par, er fertilitetsmarkedet uunngåelig.

Å innføre likekjønnet ekteskap i kristne kirker, men samtidig forvente (og eventuelt kreve) at parene ikke skaffer seg planlagt farløse eller morløse barn på kunstig vis, er urealistisk ønsketenkning. I praksis vil det ikke være gjennomførbart.

5. Samlivsanarkiet.

a) Guds design for samliv, ekteskap og foreldreskap har definerte rammer og innhold. Guds bud er gitt oss av kjærlighet. De står på livets side og er til velsignelse for barn, voksne og samfunn.

b) Den radikale kjønnsideologien fremmer et samlivsmessig anarki, der alt flyter. Ingen samlivsform får stå i noen særstilling. Forskjellen mellom norm/ideal og unntak er opphevet: Hetero, homo, bi, poly, pan, trans, og så videre – alt defineres som like normalt, naturlig og godt for både barn og voksne.

Så lenge de er frivillige, defineres alle seksuelle handlinger og relasjoner som positive. De største taperne i dette samfunnseksperimentet vil oftest være barn og unge: Usikkerhet og utprøving, kjønnsforvirring og identitetsproblemer.

Hva nå? Mye kan skje i årene som ligger foran. Én ting er sikkert: Kirkemøtets vedtak for et år siden har skapt en situasjon der hele kirkens teologi om familien er satt i spill. Fundamentale sannheter som for få år siden var allment akseptert, er nå i fri flyt.

Det er god grunn til å be: Kyrie eleison!

Ekteskapserkleringen---Forsiden