Vi lever i en turbulent tid rent trosmessig. Det er rett og slett vanskelige trostider. Det er et massivt åndelig angrep på kristenheten for tiden. I noen land opplever man rett og slett å bli jaktet på og henrettet for sin tro. Her i vesten opplever vi et massivt åndelig angrep på sann kristentro. Sannheten blir fortrengt og Guds vilje blir satt til side. Vi opplever et massivt frafall fra sann kristendom.

 «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» Efeserne 6:12 

biskoper

Biskop i Agder og Telemark har gitt sin tilslutning til bispemøtets vedtak om homofil vigsel i kirken som betyr at også biskopen i Agder og Telemark, Stein Reinertsen, er åpen for at homofile kan gifte seg i kirken. Han sier at han ikke har skiftet syn og utaler til Fædrelandsvennen:

 «Jeg bevarer min integritet ved fortsatt å kunne mene at vielse av likekjønnede par strider mot min forståelse av ekteskapet. Samtidig erkjenner jeg at det i det nye Kirkemøtet er flertall for at likekjønnede kan gifte seg i kirken. Da må demokratiet råde også, og derfor slutter jeg meg til bispemøtets anbefaling ved at mindretallets syn ivaretas.»

Hvordan kan en biskop sette kirkedemokratiet som består av «den vanlige mann i gata», (altså stort sett sekulære mennesker, som de fleste medlemmer i DNK er), foran Guds Ord? Igjen ser vi at egen tankevirksomhet settes høyere enn Bibelens lære. Det kirkelige demokratiet er kav verdslig og ikke De Helliges Samfunn som den apostoliske trosbekjennelsen beskriver menigheten og kirken. Kan vi i anstendighetens navn kalle alle medlemmene (som har stemmerett) i Den Norske Kirke for «Kristi menighet på Jorden»?

Denne «konservative» biskopen er ulydig mot Guds Ord. Han har dessverre ingen integritet igjen hos meg. Hvordan vil han forsvare sitt standpunkt overfor Gud? Har han beholdt sin integritet framfor Gud?

Se hva Jesus sier i Lukas 9:23-26: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? For den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin og sin Fars og de hellige englers herlighet.»

 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» Johannes 14:6 

 Johannes 1:14 beskriver Jesus slik: «full av nåde og sannhet.»

 Sannheten finner vi i Guds Ord, Bibelen, som er Guds skriftlige åpenbaring til oss. Biskopene har forkastet Bibelens lære. Dvs. at de har forkastet Sannheten, som igjen betyr at de har forkastet Jesus, fordi Jesus er Sannheten. De trenger omvendelse til Sannheten (Jesus), og hos Jesus er det nåde (Jesus) å få.

 Nå er det på tide for oss kristne å VÅKNE OPP!!!!

Infosky Flekkerøy menighet

På bildet ser vi en «ordsky» som skal beskrive Flekkerøy Menighet. Vi ser at ordet INKLUDERENDE er tatt med og høyt framhevet. Men hvor er ord som SANNHETEN, NÅDE, BIBELEN, FORKYNNELSE, DE HELLIGES SAMFUNN, SYNDENES FORLATELSE, RANSAKELSE, OMVENDELSE, FRELSE, LOV OG EVANGELIUM….?

 Hvor er fokuset til menighetene i Den Norske Kirke? Er det ikke omvendelse og frelse som bør stå i fokus? Nå er det ordet INKLUDERENDE som er det dominerende ordet. Et flott og viktig ord, men problemet er at en del misbruker definisjonen av ordet. I dag tolkes ordet INKLUDERENDE slik at vi skal tolerere synd. Ja, vi skal INKLUDERE synd!? Ordet INKLUDERENDE blir brukt til å håne Skaperen ved at man skal tolerere det Han har sagt er «skammelige lidenskaper» som fører til fortapelse.

 Les her hva Bibelen sier om Homofili: https://bibelogtro.wordpress.com/2015/01/03/homofilidebatten-skal-synd-virkelig-velsignes/

 Det er virkelig på sin plass å minne Kirken (gjenfødte kristne), om hvordan menigheten (De Helliges Samfunn) skal reagere når mennesker som tilhører De Helliges Samfunn ønsker aksept for sin synd:

 «Dere har sannelig ikke mye å være stolte av! Vet dere ikke at litt surdeig gjennomsyrer hele deigen? Rens ut den gamle surdeigen så dere kan være en ny deig! Dere er jo som usyret brød. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig av ondskap og synd, men med renhetens og sannhetens usyrede brød.

     Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor. Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller er grådige, eller er ransmenn og avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. Det jeg mente med det jeg skrev, var at dere ikke skal omgås en som kalles bror, og som likevel lever i hor eller er grådig, eller som er en avgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller ransmann. Slike skal dere heller ikke spise sammen med. Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere skal dømme? Dem som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!» 1.Korinter 5:6-13

 «Vi pålegger dere, søsken, i vår Herre Jesu Kristi navn: Hold dere unna alle søsken som ikke holder orden på livet sitt og ikke retter seg etter den overlevering dere mottok fra oss……Men dere, søsken: Bli ikke trette av å gjøre det som er rett og godt! Og hvis noen ikke vil adlyde det vi sier i dette brevet, så merk dere hvem det er. Ha ikke noe med ham å gjøre, så han kan se sin skam. Regn ham likevel ikke som en fiende, men vis ham til rette som en bror.» 2.Tessaloniker 3:6 og 13-14

 Jesus sier i Lukas 17:1-3:

Han sa til disiplene sine: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en møllestein om halsen enn at han skulle lokke en av disse små til fall. Ta dere i vare! Dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, så tilgi ham.»

 Vi gjenfødte kristne som ønsker å være tro mot Bibelen bør konfrontere våre menigheter om det som er i ferd med å skje. Jeg sendte tidligere i år et brev til de tre forsamlingene på Flekkerøy med spørsmål om deres standpunkt rundt homofili. Dersom de var i konflikt med Guds Ord oppfordret jeg til et oppgjør med synden. Les gjerne mitt brev og bruk det gjerne opp mot deres forsamlinger.

 https://bibelogtro.wordpress.com/2015/01/18/homofilidebatten-sporsmal-til-menigheteneforsamlingene/

 

Richard Tørressen

www.bibelogtro.wordpress.com

Fra himmelen hørte jeg en annen røst:

«Dra bort fra henne, mitt folk,

så dere ikke tar del i hennes synder

og ikke rammes av hennes plager.»

 (Åpenbaringen 18:4)

Nettstedet Søkelys har publisert en meget alvorlig artikkel som jeg ønsker å viderebringe her på Bibelogtro:

De tolv biskopene i den norske apostat-kirken som bærer navnet Den Norske Kirke vil nå få på plass en liturgi som innebærer at man vil vie homofile og lesbiske par. Dermed er de tolv biskopene i frafallskirken i ferd med å tilrettelegge for det alle ser vil komme til å bli vedtatt under det kommende kirkemøtet i Kristiansand i april. Et samlet norsk bispemøte legger dermed føringen for å ta den norske kirke bort fra klassisk kristendom og inn i vranglærens mørke og det er ikke vanskelig å si seg enig med Dag Ousdal som kommenterer det hele slik: «Skriften er klar på at det finnes to riker; mørkets rike og lysets rike. Disse menneskene tilhører mørkets rike og fremmer Satans vilje. Det gjelder om de har aldri så flotte bispedrakter, for Satan kler seg i en lysengels skikkelse. Da er han farligst. Tenk å spotte Gud så grovt.»

Den norske kirke som nå er i ferd med å bli en «skjøgekirke» i ordets rette forstand legger nå føringene for å få på plass en liturgi for vigsel av homofile og lesbiske par, meldte avisen Dagen. Dermed er kirkens øverste lederskap i ferd med å bli åndelige forførere og vranglærere som skikkelsen Jesabel var på profeten Elias tid. Jesabel var og hennes ånd er ennå virksom blant det religiøse lederskapet i Norge. På Elias tid var Jesabel en kvinne som motstod og bekjempet Guds sanne profetrøster med alle midler og i det nye testamentet finner vi henne bare omtalt en gang, nemlig i Johannes Åpenbaring hvor hun virket i menigheten i Tyatira som fikk høre dette ordet fra Herrens munn: – Men dette har jeg imot deg: Du tåler denne kvinnen Jesabel, hun som kaller seg profet, men som med det hun lærer, lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. (Åp 2:20)

Les også: https://bibelogtro.wordpress.com/2015/10/17/ny-kirke-lar-seg-lede-av-jesabels-and/

Vi står i dag overfor en koppel av biskoper som i det avgjørende spørsmål har valgt å forkaste Herrens ord, men som likefullt innrømmer at de er teologisk uenige i om at det er rett å vie homofile men likefullt konkluderer med at å innføre en praksis og kirkelig liturgi som er i direkte konflikt med Guds ords lære – «at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den Norske Kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskapet kan gis rom og komme til uttrykk i kirkens praksis.» Med andre ord sier biskopene i sin «veiledning» at å velsigne synd ikke er kirkesplittende og man mener med andre ord at mørke og lys nå skal leve side om side i kirkens rom. -Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Disse tar likevel til etterretning både Kirkemøtets sammensetning og at slike liturgier derfor vil bli utarbeidet og implementert.

«Hva Gud har sagt, er da ikke så nøye,» og biskoper og kirkemøtet responderer med sitt «amen» og sier «ja, vi er jo folkets kirke og må lytte til folket.»

Vi har biskoper som er uenige i hva som skjer, men blås i vår samvittighet og blås i vårt bibelsyn, for vi tar til etterretning at kirkemøtet og flertallet av biskopene nå går inn for å velsigne og erklære rett og sant noe Guds ord faktisk omtaler som en styggedom eller vederstyggelighet i Bibelen. Selv mindretallet av biskopene, Agderbispen inkludert signaliserer her at brudd på den universelle kristne kirkes lære gjennom 2000 år samt Skriftens tydelige ord ikke er noe vi skal ta alvorlig og når man leser hva biskopene faktisk her proklamerer, er det ikke vanskelig for et sant Guds barn og gjenkjenne den gamle Slangens utsagn fra Edens hage og syndefallet. «Har Gud virkelig sagt?» -var ordene slangen visket Eva i øret og gjennom disse frafallsbiskopene hører vi det samme gamle slange lokkende si: «Hva Gud har sagt, er da ikke så nøye,» og biskoper og kirkemøtet responderer med sitt «amen» og sier «ja, vi er jo folkets kirke og må lytte til folket.»

Du har navn av at du lever, men du er død

Jeg er blant de kristne som tror at Den Hellige Ånd taler til sitt folk også i dag gjennom nådegaver, profetord, drømmer og visjoner. Selv om jeg selv ikke står som medlem av Den Norske Kirke, må jeg som mange andre kristne bare erkjenne at Den Norske Kirke har vært en viktig åndelig kraft her i Norge i egenskap av det er det største livssynssamfunnet i Norge. Biskopenes ord har til tider nådd langt i maktens korridorer og spesielt i spørsmålet omkring abort og homofili har den kirkelige stemme blitt gjengitt i sekulær presse og nyhetsmedia. Kirkens åndelige kraft har nok ikke ligget i forkynnelsen av Guds levende ord, men mer i det at man har kunnet pårope seg bred folkelig oppslutning. Selv om et fåtall av kirkens medlemmer er aktive i kirkens virksomhet og vanlige Gudstjenester, har likevel kirken hatt åndelig påvirkningskraft i og med at folkekirken har samlet skarer ved tragiske ulykker og hendelser, samt til sin Gudstjeneste julaften.

Det budskapet som er til Den Norske Kirke er det samme budskapet apostelen Johannes fikk når han skrev sitt «sendebrev» til menigheten i Sardes:

«Skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger. Det heter om deg at du lever, men du er død. Våkne opp og styrk det som er igjen, og som holder på å dø! For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. Husk derfor hva du tok imot og hørte! Hold fast på det og vend om! For hvis du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg. Men du har noen få i Sardes som ikke har skitnet til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min Far og hans engler. Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!» (Åpenbaringen 3:1-6)

Selv om løpet nå er kjørt for den norske kirke, er det likevel ikke tvil om at det ennå i Den Norske Kirke finnes prester og kirkelige arbeidere som er evangeliske kristne. For disse er situasjonen akkurat nå vanskelig -og for disse må det nå sendes bønner opp til Gud.

Be for den lille rest

Selv om løpet nå er kjørt for den norske kirke, er det likevel ikke tvil om at det ennå i Den Norske Kirke finnes prester og kirkelige arbeidere som er evangeliske kristne. For disse er situasjonen akkurat nå vanskelig -og for disse må det nå sendes bønner opp til Gud. I og med at kirken allerede har valgt å forkaste Herrens ord og latt folkets røst være det avgjørende, er kirken nå, -som institusjon og pr definisjon en «apostat-kirke» -et kirkesamfunn som har forkastet Herrens ord, og står dermed i samme posisjon som den israelske kongen Saul gjorde etter at han hadde vendt Guds ord ryggen. Saul var engang Herrens salvede, men fordi han var ulydig og forkastet Herrens ord, var han nå blitt forkastet som konge over Israel. Noe senere skulle nasjonen Israel komme til å erfare det samme, nemlig å bli forkastet av Herren og så gå sin undergang i møte i 721 før Kristus. «Derfor forkastet Herren hele Israels ætt og plaget dem og gav dem i røveres hånd, inntil han kastet dem bort fra sitt åsyn.» (2. Kong 17:20) Å forkaste Herrens ord og skyve til side det som den kristne kirke har proklamert og lært i 2000 år er ikke noe Gud vil se gjennom fingrene med, fordi Den Norske Kirke nå forfører sine tilhengere inn på et spor som leder til mørke og fortapelse.

Mens jeg tidligere ba for den evangeliske rest i kirken, -at Gud ville gi dem glød og styrke til å holde frem sannheten, er min bønn nå, at Gud skal gi dem styrke og mot til å bryte ut av kirken.

Mens jeg tidligere ba for den evangeliske rest i kirken, -at Gud ville gi dem glød og styrke til å holde frem sannheten, er min bønn nå, at Gud skal gi dem styrke og mot til å bryte ut av kirken, -og oppfordre hjorden til å følge i samme fotspor. Som bibelske kristne kan vi ikke nedbe Guds velsignelse over kirken, men vi kan be om at Gud i sin nåde sender en siste vekkelse til kirken, ar kirken vender om, at det kommer en ny reformasjon og at Gud sender en ny Marin Luther som kaller Guds folk i kirken til oppbrudd og utmeldelse. En utmeldelse fra frafallskirken kan gjøres via denne linken:

https://bibelogtro.wordpress.com/utmelding-av-den-norske-kirke/

Fra himmelen hørte jeg en annen røst: «Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke tar del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. (Åpenbaringen 18:4)

Av www.sokelys.com

Les også mer om frafallskirken:

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/10/15/kirkens-nye-kristne-tro-mennesket-i-sentrum/

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/10/12/samvittigheten-eller-skriften-avgjorende-faktor-for-ditt-medlemskap-i-kirken/

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/10/07/apent-brev-til-landets-biskoper-og-prester/

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/09/30/den-norske-kirke-folkeopinionen-er-blitt-herre-istedenfor-kristus/

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/09/24/apostat-kristendom-i-ferd-med-a-vinne-frem-i-folkekirken/