Når man setter seg inn i Luthers lære om synd, nåde og velsignelse av synd, ser vi at parallellene til datidens pavekirke og den liberale delen av Den Norske Kirke er store. 

Martin Luther1

Tiden er mer enn moden nok for å spikre opp Bibelens og Luthers sanne lære på de fleste kirkedører her i landet.

Martin Luthers syn på homofili

Martin Luther har ved flere anledninger snakket om homofili. Oftest skjer det bare med noen få bemerkninger, uten å gå inn i detaljer om emnet. Mest utførlig skjer det ved en forelesning ved det teologiske fakultetet i Wittenberg i april 1539. Det er i forbindelse med sin serie av foredrag over Første Mosebok.

Her får vi også forklaringen på, hvorfor det kun er sjeldent og kort, han berører emnet. Det skyldes dels at emnet er ham meget imot og at det dessuten var relativt ukjent i videre kretser på hans tid. Homoseksualitet hører inn under gruppen av «uhørte synder» eller «stumme synder». Og Luther har intet ønske om at lage reklame for dem, tvert imot. Luther er overbevist om, at homofili stammer fra Djevelen, som har fordreiet den naturlige tiltrekningskraft mellom mann og kvinne.

Tiltrekningskraften mellom kjønnene er skapt av Gud som noe godt. På latin uttrykkes det med et ord, som er gått over i alminnelig språkbruk. Det er ordet «appetitt». Denne appetitt på det motsatte kjønn er ifølge Luther medskapt og var før syndefallet fullstendig ren. Seksualiteten er ikke noe som først kommer inn etter syndefallet, men har sin rette plass allerede i uskyldighetstilstanden i Paradis. Luther kan nettopp sammenligne den med matappetitt. Hvis syndefallet ikke var skjedd, ville den seksuelle akt vært like flott og naturlig som å spise. Og man ville skamme seg like lite over det som over å spise.

Etter syndefallet er den seksuelle appetitt blitt besmittet av synden og den onde lyst, så den ikke lenger er helt ren. Men selve appetitten kjønnene imellom er stadig gudvillet. Alt dette utfolder Luther især i sin gjennomgang av de tre første kapitlene av Første Mosebok.

Med homofili er det imidlertid tale om en fullstendig fordreining av denne tiltrekningskraft, så den nå retter seg mot mennesker av samme kjønn. Og denne fordreining skyldes ifølge Luther Djevelen, som har eksportert denne synd til Tyskland via italienske klostre. Homoseksualitet gikk derfor under betegnelsen «italienske brylluper». I en viss forstand er homoseksuelle brylluper altså et gammelt fenomen. I Motsetning til de fleste danske biskoper, har Luther imidlertid ikke tenkt seg at være gjest ved disse italienske brylluper.

Syndenes forlatelse – eller tillatelse

Som for all annen synd er det imidlertid også tilgivelse for denne synd. Vel og merke, hvis den angres og bekjempes – på lik linje med all annen synd. Ifølge Luther og alle de reformatoriske teologer er det kun tilgivelse for de synder, man angrer og vender seg fra. Det springende punkt er ikke om man faller i den samme synd igjen, men om man virkelig angrer sin synd og tar kampen opp mot den.

Den, som avblåser kampen og slutter fred med sin synd, har ingen tilgivelse og går derfor ifølge Luther evig fortapt. Det gjelder også, hvis synden er homoseksualitet.

Åndelig kvakksalveri

Å gi en eventuell kirkelig velsignelse eller liknende over et sådan forhold, er som å unnlate å behandle en dødelig sykdom. Man kan nok dulme smertene og skjule symptomene, men det skjer ingen helbredelse. Hvis man gjør det, når det faktisk er mulighet for helbredelse, er man kvakksalver.

At de danske (norske) biskoper ønsker å innføre et ritual for registrert partnerskap er et uttrykk for rent kvakksalveri. Som det tydelig fremgår, er det i strid med alt, hva Luther og reformasjonen står for. Registrert partnerskap kan kanskje være en nødvendig borgerlig ordning, men religiøst og kristent er det en dødsattest. Ønsket om å innføre et ritual for registrert partnerskap er ifølge Luther et forsøk på å ville velsigne Fandens verk.

Cand.theol.

Finn B. Andersen

http://www.lutherdansk.dk/

Den, som avblåser kampen og slutter fred med sin synd, har ingen tilgivelse og går derfor ifølge Luther evig fortapt. Det gjelder også, hvis synden er homoseksualitet.

De liberale teologene unnlater til stadighet å forkynne det som står i Skriften om homofili, men kommer derimot med vage og urimelige tolkninger utifra Jesu liv. På samme måte gjør de med Martin Luther. Derfor er det nødvendig å gå i dybden på Luthers lære (som Den Norske Kirke er tuftet på) og syn på homofili. Jeg anbefaler på det sterkeste alle å lese dette vedlegget, så ser dere at Guds Ord aldri går ut på dato og får «mugglukt».

Martin Luthers utlegging om homofili