Flekkerøy Kirke

Her finner du svaret fra prest Gunnar Lindtveit i Flekkerøy Menighet mine spørsmål til forsamlingene/menighetene om homofilidebatten:

Hei og takk for brev, jeg svarer på vegne av Flekkerøy menighet og videresender til alle opprinnelige adressater pluss ledelsen av menighetsrådet. Den norske kirke bygger sin kristne tro på bibelen og de Lutherske bekjennelsesskrifter. De spørsmål du Richard stiller er grundig utredet av et eget utvalg oppnevnt av Bispemøtet og behandlet på det siste kirkemøtet i Kristiansand 2014. Disse tingene ligger tilgjengelig for alle på kirken.no. Skriv søkeord «homofilt samliv» eller lignende og les utvalgets sluttdokument «Sammen»  eller Kirkemøtets vedtak 14/14.

Dette er omfattende saker som ikke lett kan besvares i sin helhet på den måten jeg tror du Richard ønsker, derfor er du velkommen til samtale med meg som din lokale prest om du så ønsker.

Jeg prøver meg likevel på en kort og objektiv oppsummering av status quo i Den norske kirke:

1)      Kirken sentralt er læremessig samstemmig om at de ulike syn på disse etiske spørsmålene ikke er kirkesplittende, dvs. at de ulike syn kan leves og læres innenfor vår kirke.

2)      Kirkemøtet i 2014 sa nei til vigsel for enkjønnede par i regi av kirken

3)      Bispemøtet sa i sak 15/14 (også fra 36/08)  ja til forbønn for personer som har inngått inngått likekjønnet ekteskap

4)      Bispemøtet fremholder samtidig at slike forbønnshandlinger ikke bør oppfattes som en ny liturgisk ordning eller ha «vigsellignede karakter»

5)      De som forkynner i Den norske kirke er forpliktet på den evangelisk-lutherske lære. Det er sokneprest (ledet av biskop) og menighetsråd har ansvar for å se til at dette følges på Flekkerøy.

Vennlig hilsen Gunnar Lindtveit

Min svar-mail til prest Gunnar Lindtveit:

Hei Gunnar!

Takk for svar, men du har nok rett i at jeg ikke er tilfreds med svaret. Det må være mulig å bruke mer tid på svaret og komme med mye enklere svar på hvert enkelt spørsmål. Svaret jeg har fått er i grunnen et politikersvar som man ikke blir mer klok av enn man allerede var. Skal ærlig innrømme at jeg har store samvittighetsproblemer med å være medlem av Den Norske Kirke da den har vedtatt at noen typer synd ikke er synd og at det er til å leve med for alle at synd kan aksepteres. For meg personlig er det sjokkerende at et kirkemøte eller et utvalg kan tolke Bibelen som de selv vil og dermed vedta å trumfe Guds Ord, Bibelen. Jeg undres på hvorfor Jesus sa: «Pass dere for de skriftlærde.» ?? Spørsmålene jeg stiller er av offentlig interesse og bør besvares så alle kan skjønne hva menigheten står for. Vi vet at Den Norske Kirke er delt, derfor er det rimelig at vi kan få et svar på hvor vår menighet står. Står vi på Guds ord, Bibelen eller står vi på den delen av Den Norske Kirke som aksepterer synd? Hva menes med Luthersk lære? Likestilte Luther homofilt samliv med et heterofilt? Fornektet Luther en evig fortapelse for de som ikke tror på Jesus Kristus? Aksepterte Luther at prester/forkynnere kunne stå på talerstolen og forkynne syndenes tillatelse? Svaret om at forkynnelsen skal være Luthersk lære er ikke tilfredsstillende nok. Vær så snill å ta dere god tid til å lese igjennom mine spørsmål og skriv nøye. Vi har ingen tid å miste! Dersom vi går mot Guds Ord må vi vende om! Verden krever at vi er tydelige! Dette er så alvorlige saker at tusenvis av mennesker kan gå fortapt på grunn av vår forkynnelse. Vi må forkynne et sant budskap om omvendelse fra vårt syndige liv og syndenes forlatelse i troen på Jesus Kristus. Vi må ikke prøve å ufarliggjøre synd! Gud hater synd! Det var på grunn av synd at Gud var villig til å ofre livet til sin eneste sønn! Husk hva Jesus sa: «Heller ikke jeg fordømmer deg! Gå bort og synd ikke mer fra nå av !»

Mvh Richard

Ny mail fra prest Gunnar Lindveit som svar :

Jeg leser hva du skriver. Fra mitt og menighetsrådets synspunkt ga jeg deg det svaret vi synes er riktig å gi. En mer spesifikk respons fra meg kan evt. skje i en samtale.

Mvh Gunnar Lindtveit

Min kommentar:

Jeg blir faktisk litt lei meg over svaret fra Flekkerøy Menighet ved prest Gunnar Lindtveit, som svarer på vegne av Flekkerøy Kirke og Menighetsrådet. Det blir henvist til at det er vedtatt at kirken kan leve med to syn på saken. Noe som er helt utrolig i seg selv. Dette er visst ikke to syn som er kirkesplittende. Hvordan er det mulig at den samme kirken kan forkynne den ene dagen at en handling er synd og den andre dagen si det motsatte? Forstå det den som kan!  Jeg har faktisk ikke fått svar på et eneste spørsmål fra Flekkerøy Kirke. De «gjemmer» seg også bak sentrale skriv, selv om menigheten har mulighet til å heise rent flagg! Dette er tydeligvis temaer som er for vanskelige å uttale seg om i det offentlige rom. Jeg undres på om menneskefrykten er større enn gudsfrykten for mange. Sterke ord, jeg vet det, men vi prater om alvorlige saker her.Jeg skal ikke tillegge prest Gunnar Lindtveit meninger han ikke har, men jeg registrerer at han svarer på vegne av Menighetsrådet. Dersom prest Gunnar Lindtveit er en bibeltro prest som forkynner Sannheten i Guds Ord, noe jeg har oppfattet ham som gjennom media, artikler og forkynnelse, da regner jeg med at menigheten tar avstand fra synd og forholder seg deretter. Men, hva skjer i menigheten dersom den neste presten vi blir tildelt er en liberal teolog som forkynner syndenes tillatelse? Blir Flekkerøy Kirke da en liberal menighet som velger bort Sannheten i Guds Ord fordi menighetens bibelsyn er det presten som avgjør? Med dette svaret vet jeg ikke hvor Flekkerøy Menighet står! Det eneste menigheten er tydelig på i denne saken, er at den er utydelig!  Svaret fra menigheten har gjort meg betenkt, frustrert og trist. Hvilken vei leder hyrden (presten,menigheten) oss? Er vi på rett vei hjem, eller har vi forvillet oss langt ut på vidda?